Miestne zastupiteľstvo (2014-2018)

Zasadnutie: 17.02.2015

Program

 1. Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu zastupiteľstva
 2. Bezpečnostná situácia v Mestskej časti Bratislava - Ružinov za rok 2014 (ústne)
  Predkladá: riaditeľ OR PZ Bratislava II
 3. Správa o výsledkoch práce a činnosti Okrskovej stanice MsP Bratislava – Ružinov v MČ Bratislava – Ružinov za obdobie od 01.01.2014-31.12.2014
  Predkladá: zástupca veliteľa OS MsP Bratislava - Ružinov
 4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č. .../2015, z.....2015, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Ružinov č. 17/2001 o používaní symbolov a o oceňovaní občanov mestskej časti
  Predkladá: starosta
 5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č. .../2015 z.....2015, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Ružinov č. 9/2000 Požiarny poriadok mestskej časti Bratislava – Ružinov
  Predkladá: starosta
 6. Návrh na schválenie Územného plánu zóny Trnávka – stred
  Predkladá: starosta
 7. Všeobecne záväzné nariadenie MČ Bratislava – Ružinov č ..... zo dňa 17. 02. 2015, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny Trnávka – stred
  Predkladá: starosta
 8. Návrh rekonštrukcie objektu na Vietnamskej ulici č.13, ktorý je v správe ZŠ Vrútocká, za účelom vytvorenia dvoch nových tried MŠ
  Predkladá: starosta
 9. Návrh na zaradenie elokovaného pracoviska Materskej školy, Piesočná ul. č. 2, Bratislava v objekte Vietnamská č.13 do siete škôl a školských zariadení SR a jeho následné zriadenie k 1.9.2015
  Predkladá: starosta
 10. Návrh- Materská škola, Exnárova ul. č. 6, Bratislava, vytvorenie samostatného subjektu materskej školy
  Predkladá: starosta
 11. Návrh – Materská škola, Západná ul. č. 2, Bratislava, vytvorenie samostatného subjektu materskej školy
  Predkladá: starosta
 12. Návrh na zriadenie elokovaného pracoviska Materskej školy, Šťastná 26, Bratislava v objekte na Ružomberskej ulici do siete škôl a školských zariadení SR a jeho následné zriadenie
  Predkladá: starosta
 13. Zriadenie hasičskej jednotky dobrovoľného hasičského zboru Mestskej časti, Bratislava – Ružinov
  Predkladá: starosta
 14. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na zastavanom pozemku registra „C" pozemku parcela číslo 9985 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, k .ú. Nivy, obec Bratislava – m .č. Ružinov, okres Bratislava II do vlastníctva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Kvačalova 41, súpisné číslo 1007 v Bratislave v zmysle zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
  Predkladá: prednostka
 15. Návrh na vrátenie pozemku registra „C" parc.. 10566/8 - ostatné plochy o výmere 4640 m2 kat. úz. Nivy, evidovaného na LV č. 1 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zvereného do správy Mestskej časti Bratislava – Ružinov Protokolom č. 24 zo dňa 30.09.1991, ktorý je na základe Zmluvy o komplexnom nájme majetku zo dňa 20.12.2012 v nájme Ružinovského podniku verejno - prospešných služieb, a.s. Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava, do priamej správy Hlavného mesta SR Bratislavy
  Predkladá: prednostka
 16. Správa o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom,zvereným Mestskou časťou Bratislava – Ružinov zmluvou Ružinovskému podniku verejno-prospešných služieb a.s.
  Predkladá: miestny kontrolór
 17. Čiastková správa o výsledku kontroly uplatňovania zákona o verejnom obstarávaní v subjektoch zriadených Mestskou časťou Bratislava - Ružinov
  Predkladá: miestny kontrolór
 18. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva
  Predkladá: prednostka
 19. Interpelácie
 20. Rôzne

Informatívne materiály:

 1. Informácia o plnení harmonogramu obstarávania územných plánov zón mestskej časti Bratislava – Ružinov
  Predkladá: prednostka
 2. Informácia o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie (t.j. do materskej školy)
  Predkladá: prednostka
 3. Informácia o termínoch zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva na rok 2015
  Predkladá: prednostka
 4. Informatívna správa o činnosti MR
  Predkladá: prednostka

Hlasovania

Záznam zasadnutia