Miestne zastupiteľstvo (2014-2018)

Zasadnutie: 17.02.2015

Program

Hlasovania

Výsledky hlasovania

HLASOVANIE POSLANCOV

Hlasovanie z III.MZ MČ Bratislava - Ružinov, konaného dňa 17.02.2015Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu zastupiteľstva - overovatelia
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová
Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš
PhDr. Patrik Guldan Mgr. Attila Horváth Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík
Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener
Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová JUDr. Daniela Šurinová Ing. Peter Turlík
JUDr. Martin Vojtašovič      


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu zastupiteľstva - navrhova komisia
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová
Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš
PhDr. Patrik Guldan Mgr. Attila Horváth Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík
Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener
Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová JUDr. Daniela Šurinová Ing. Peter Turlík
JUDr. Martin Vojtašovič      


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 1.
Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu zastupiteľstva - program
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová
Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan
Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová
Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing. Katarína Šimončičová
JUDr. Daniela Šurinová Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič  


   Zdržali sa:

Mgr. Attila Horváth      


   Nehlasovali:

Ing. Slavomír Drozd Ing. Vladimír Sloboda    


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 2.
Bezpečnostná situácia v Mestskej časti Bratislava - Ružinov za rok 2014 (ústne) - v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová
Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš
PhDr. Patrik Guldan Mgr. Attila Horváth Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík
Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener
Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová JUDr. Daniela Šurinová
Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič    


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 3.
Správa o výsledkoch práce a činnosti Okrskovej stanice MsP Bratislava ­ Ružinov v MČ Bratislava ­ Ružinov za obdobie od 01.01.2014-31.12.2014 - v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová
Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš
PhDr. Patrik Guldan Mgr. Attila Horváth Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík
Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener
Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová JUDr. Daniela Šurinová
Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič    


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 4.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava ­ Ružinov č. .../2015, z.....2015, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava ­ Ružinov č. 17/2001 o používaní symbolov a o oceňovaní občanov mestskej časti - pozmeňujúci návrh p. Slobodu- vypustiť §12 ods. 3 z VZN
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 1
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová
Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martina Fondrková Mgr. Attila Horváth Dr. Pavol Jusko
Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener
Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová JUDr. Daniela Šurinová
Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič    


   Proti:

PhDr. Patrik Guldan      


   Zdržali sa:

Mgr. Martin Ferák MVDr Marián Gajdoš Mgr. Petra Palenčárová  


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 4.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava ­ Ružinov č. .../2015, z.....2015, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava ­ Ružinov č. 17/2001 o používaní symbolov a o oceňovaní občanov mestskej časti - zmätočné hlasovanie
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová
Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš
PhDr. Patrik Guldan Mgr. Attila Horváth Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík
Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener
Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová JUDr. Daniela Šurinová
Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič    


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 4.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava ­ Ružinov č. .../2015, z.....2015, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava ­ Ružinov č. 17/2001 o používaní symbolov a o oceňovaní občanov mestskej časti - uznesenie ako celok
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová
Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš
PhDr. Patrik Guldan Mgr. Attila Horváth Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík
Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener
Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová JUDr. Daniela Šurinová
Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič    


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 5.
Návrh na schválenie Územného plánu zóny Trnávka ­ stred - vystúpenie p. Nemčekovej
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová
Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš
PhDr. Patrik Guldan Mgr. Attila Horváth Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík
Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener
Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová JUDr. Daniela Šurinová
Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič    


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 5.
Návrh na schválenie Územného plánu zóny Trnávka ­ stred - vystúpenie zástupcu investora
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:

Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd
Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan
Mgr. Attila Horváth Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek
Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová
Ing. Vladimír Sloboda JUDr. Daniela Šurinová Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič


   Nehlasovali:

Mgr. Igor Adamec Ing. Katarína Šimončičová    


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 5.
Návrh na schválenie Územného plánu zóny Trnávka ­ stred - doplňujúci NU p. Šimončičovej- možná úprava v prípade rozhod.súdu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 2
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:

Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd
Mgr. Martina Fondrková Mgr. Attila Horváth Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek
Ing. Martin Patoprstý Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová JUDr. Daniela Šurinová
Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič    


   Proti:

MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan    


   Zdržali sa:

Mgr. Igor Adamec Mgr. Martin Ferák Dr. Pavol Jusko Mgr. Petra Palenčárová
Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová    


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 5.
Návrh na schválenie Územného plánu zóny Trnávka ­ stred - uznesenie ako celok
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová
Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš
PhDr. Patrik Guldan Mgr. Attila Horváth Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík
Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener
Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová JUDr. Daniela Šurinová
Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič    


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 6.
Všeobecne záväzné nariadenie MČ Bratislava ­ Ružinov č ..... zo dňa 17. 02. 2015, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny Trnávka ­ stred - v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová
Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš
PhDr. Patrik Guldan Mgr. Attila Horváth Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík
Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener
Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová JUDr. Daniela Šurinová
Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič    


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 7.
Návrh rekonštrukcie objektu na Vietnamskej ulici č.13, ktorý je v správe ZŠ Vrútocká, za účelom vytvorenia dvoch nových tried MŠ - v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová
Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková Mgr. Attila Horváth
Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová
Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda
JUDr. Daniela Šurinová Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič  


   Nehlasovali:

Ing. Katarína Šimončičová      


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 8.
Návrh na zaradenie elokovaného pracoviska Materskej školy, Piesočná ul. č. 2, Bratislava v objekte Vietnamská č.13 do siete škôl a školských zariadení SR a jeho následné zriadenie k 1.9.2015 - v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová
Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková Mgr. Attila Horváth
Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová
Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda
Ing. Katarína Šimončičová JUDr. Daniela Šurinová Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 9.
Návrh- Materská škola, Exnárova ul. č. 6, Bratislava, vytvorenie samostatného subjektu materskej školy - v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová
Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš
Mgr. Attila Horváth Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek
Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda
Ing. Katarína Šimončičová JUDr. Daniela Šurinová Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič


   Nehlasovali:

Ing. Anna Reinerová      


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 10.
Návrh ­ Materská škola, Západná ul. č. 2, Bratislava, vytvorenie samostatného subjektu materskej školy - v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová
Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš
PhDr. Patrik Guldan Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek
Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová
Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová JUDr. Daniela Šurinová Ing. Peter Turlík
JUDr. Martin Vojtašovič      


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 11.
Návrh na zriadenie elokovaného pracoviska Materskej školy, Šťastná 26, Bratislava v objekte na Ružomberskej ulici do siete škôl a školských zariadení SR a jeho následné zriadenie - v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:

Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková
MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Mgr. Attila Horváth Dr. Pavol Jusko
Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener
Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová JUDr. Daniela Šurinová
Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič    


   Zdržali sa:

Ing. Tomáš Alscher Ing. Slavomír Drozd    


   Nehlasovali:

Mgr. Petra Palenčárová      


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 12.
Zriadenie hasičskej jednotky dobrovoľného hasičského zboru Mestskej časti, Bratislava ­ Ružinov - v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 22


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová
Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš
PhDr. Patrik Guldan Mgr. Attila Horváth Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek
Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda
JUDr. Daniela Šurinová Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič  


   Nehlasovali:

Dr. Pavol Jusko Ing. Anna Reinerová Ing. Katarína Šimončičová  


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 13.
Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na zastavanom pozemku registra „C" pozemku parcela číslo 9985 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, k .ú. Nivy, obec Bratislava ­ m .č. Ružinov, okres Bratislava II do vlastníctva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Kvačalova 41, súpisné číslo 1007 v Bratislave v zmysle zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov - v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová
Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš
PhDr. Patrik Guldan Mgr. Attila Horváth Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík
Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener
Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová JUDr. Daniela Šurinová
Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič    


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 14.
Správa o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom,zvereným Mestskou časťou Bratislava ­ Ružinov zmluvou Ružinovskému podniku verejno-prospešných služieb a.s. - vystúpenie občanov-p. Bonko,Nemčeková,Lačok
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová
Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš
PhDr. Patrik Guldan Mgr. Attila Horváth Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík
Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener
Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová JUDr. Daniela Šurinová
Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič    


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 14.
Správa o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom,zvereným Mestskou časťou Bratislava ­ Ružinov zmluvou Ružinovskému podniku verejno-prospešných služieb a.s. - odvolanie/menovanie -RP VPS
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 1
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:

Mgr. Igor Adamec Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martin Ferák
Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Mgr. Martin Lazík
Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová Mgr. Martin Pener Ing. Katarína Šimončičová
JUDr. Daniela Šurinová Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič  


   Proti:

Ing. Tomáš Alscher      


   Zdržali sa:

Ing. Slavomír Drozd Mgr. Attila Horváth Dr. Pavol Jusko Ing. Martin Patoprstý
Ing. Anna Reinerová      


   Nehlasovali:

Ing. Vladimír Sloboda      


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 14.
Správa o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom,zvereným Mestskou časťou Bratislava ­ Ružinov zmluvou Ružinovskému podniku verejno-prospešných služieb a.s. - doplnenie NU p. Slobodu-doplnenie správy
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:

Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová Dr. Pavol Jusko
Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Ing. Martin Patoprstý Ing. Anna Reinerová
Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová    


   Zdržali sa:

Mgr. Igor Adamec Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš
Mgr. Attila Horváth Mgr. Petra Palenčárová Mgr. Martin Pener JUDr. Daniela Šurinová
Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič    


   Nehlasovali:

Ing. Slavomír Drozd      


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 14.
Správa o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom,zvereným Mestskou časťou Bratislava ­ Ružinov zmluvou Ružinovskému podniku verejno-prospešných služieb a.s. - doplnenie NU - p. Juska-predĺženie zmluvy RP VPS
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 1
Proti: 12
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:

Dr. Pavol Jusko      


   Proti:

Mgr. Igor Adamec Bc. Radovan Bajer Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková
MVDr Marián Gajdoš Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová
Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová JUDr. Daniela Šurinová JUDr. Martin Vojtašovič


   Zdržali sa:

Ing. Tomáš Alscher PaedDr. Mária Barancová Mgr. Attila Horváth Ing. Martin Patoprstý
Ing. Katarína Šimončičová Ing. Peter Turlík    


   Nehlasovali:

Ing. Slavomír Drozd Ing. Vladimír Sloboda    


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 14.
Správa o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom,zvereným Mestskou časťou Bratislava ­ Ružinov zmluvou Ružinovskému podniku verejno-prospešných služieb a.s. - doplnenie NU- p. Reinerová - zaviesť elektronický systém poskyt.info.-zmätočné hlasovanie
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 3
Proti: 4
Zdržali sa: 15
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:

PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd Ing. Vladimír Sloboda  


   Proti:

Mgr. Igor Adamec Mgr. Martin Ferák MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan


   Zdržali sa:

Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer Mgr. Martina Fondrková Mgr. Attila Horváth
Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová
Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing. Katarína Šimončičová
JUDr. Daniela Šurinová Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič  


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 14.
Správa o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom,zvereným Mestskou časťou Bratislava ­ Ružinov zmluvou Ružinovskému podniku verejno-prospešných služieb a.s. - doplnenie NU - p. Reinerová - zaviesť elektronický systém poskyt.info.-opakované hlas.
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 5
Proti: 3
Zdržali sa: 14
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:

Ing. Tomáš Alscher Ing. Slavomír Drozd PhDr. Patrik Guldan Ing. Anna Reinerová
Ing. Vladimír Sloboda      


   Proti:

Mgr. Igor Adamec Mgr. Martin Ferák MVDr Marián Gajdoš  


   Zdržali sa:

Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martina Fondrková Mgr. Attila Horváth
Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová
Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Katarína Šimončičová JUDr. Daniela Šurinová
Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič    


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 14.
Správa o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom,zvereným Mestskou časťou Bratislava ­ Ružinov zmluvou Ružinovskému podniku verejno-prospešných služieb a.s. - uznesenie ako celok
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:

Mgr. Igor Adamec Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martin Ferák
Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Mgr. Martin Lazík
Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda
Ing. Katarína Šimončičová JUDr. Daniela Šurinová Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič


   Zdržali sa:

Ing. Tomáš Alscher Ing. Slavomír Drozd Mgr. Attila Horváth Dr. Pavol Jusko
Ing. Martin Patoprstý Ing. Anna Reinerová    


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 15.
Čiastková správa o výsledku kontroly uplatňovania zákona o verejnom obstarávaní v subjektoch zriadených Mestskou časťou Bratislava - Ružinov - doplň.NU-p.Sloboda-doplniť správu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová
Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš
PhDr. Patrik Guldan Mgr. Attila Horváth Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík
Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener
Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová Ing. Peter Turlík
JUDr. Martin Vojtašovič      


   Zdržali sa:

JUDr. Daniela Šurinová      


Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 15.
Čiastková správa o výsledku kontroly uplatňovania zákona o verejnom obstarávaní v subjektoch zriadených Mestskou časťou Bratislava - Ružinov - uznesenie ako celok
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová
Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš
PhDr. Patrik Guldan Mgr. Attila Horváth Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík
Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener
Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová JUDr. Daniela Šurinová
Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič    


Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 16.
Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva - v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová
Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš
PhDr. Patrik Guldan Mgr. Attila Horváth Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík
Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener
Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová JUDr. Daniela Šurinová
Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič    


Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 18.
Rôzne - vystúpenie občanov
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová
Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš
PhDr. Patrik Guldan Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek
Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová
Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová JUDr. Daniela Šurinová Ing. Peter Turlík
JUDr. Martin Vojtašovič      


   Nehlasovali:

Mgr. Attila Horváth      


Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 18.
Rôzne - odvolanie/menovanie konateľov TVRaRE
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová
Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš
PhDr. Patrik Guldan Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek
Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová
Ing. Katarína Šimončičová JUDr. Daniela Šurinová Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič


   Zdržali sa:

Ing. Vladimír Sloboda      


Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 18.
Rôzne - NU - zistenia KOVZ
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:

Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák
Mgr. Martina Fondrková PhDr. Patrik Guldan Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek
Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová
JUDr. Daniela Šurinová Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič  


   Zdržali sa:

Mgr. Igor Adamec PaedDr. Mária Barancová MVDr Marián Gajdoš Dr. Pavol Jusko
Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý    


Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 18.
Rôzne - NU- p. Guldan - vstup MČ Ružinov do súdneho sporu Šubín-FNM/Probios
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd
Mgr. Martin Ferák MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Mgr. Martin Lazík
Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Ing. Anna Reinerová
Ing. Katarína Šimončičová JUDr. Martin Vojtašovič    


   Zdržali sa:

Bc. Radovan Bajer Mgr. Martina Fondrková Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Pener
Ing. Vladimír Sloboda JUDr. Daniela Šurinová Ing. Peter Turlík  


Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 18.
Rôzne - NU-p.Guldan-zaradiť Radničné nám. a Evanj.kostol do ochranného pásma
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová
Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš
PhDr. Patrik Guldan Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek
Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová
Ing. Katarína Šimončičová JUDr. Daniela Šurinová Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič


   Zdržali sa:

Ing. Vladimír Sloboda      


Číslo hlasovania: 36
Číslo bodu: 18.
Rôzne - NU - p. Drozd - termíny MR a MZ
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 14
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:

Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer Ing. Slavomír Drozd PhDr. Patrik Guldan
Mgr. Jozef Matúšek Ing. Martin Patoprstý Ing. Vladimír Sloboda  


   Zdržali sa:

Mgr. Igor Adamec PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková
MVDr Marián Gajdoš Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Petra Palenčárová
Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing. Katarína Šimončičová JUDr. Daniela Šurinová
Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič    


Číslo hlasovania: 37
Číslo bodu: 18.
Rôzne - NU - p. Šimončičová - opatrenia MČ v súvislosti s predsed.SR v Rade EU
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:

Mgr. Igor Adamec Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd
Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan
Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý
Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing. Katarína Šimončičová JUDr. Daniela Šurinová
Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič    


   Zdržali sa:

Ing. Tomáš Alscher Dr. Pavol Jusko    


   Nehlasovali:

Ing. Vladimír Sloboda      


Číslo hlasovania: 38
Číslo bodu: 18.
Rôzne - NU- p. Alscher - spracovanie koncepcie riešenia RŠK
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová
Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martina Fondrková PhDr. Patrik Guldan Dr. Pavol Jusko
Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý
Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová Ing. Peter Turlík
JUDr. Martin Vojtašovič      


   Zdržali sa:

Mgr. Martin Ferák MVDr Marián Gajdoš Mgr. Martin Pener JUDr. Daniela Šurinová


Číslo hlasovania: 39
Číslo bodu: 18.
Rôzne - zaverecna prezentacia
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 1
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová
Ing. Slavomír Drozd PhDr. Patrik Guldan Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík
Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Ing. Anna Reinerová
Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová JUDr. Daniela Šurinová Ing. Peter Turlík
JUDr. Martin Vojtašovič      


   Proti:

Mgr. Martin Pener      


   Zdržali sa:

Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš  

Záznam zasadnutia