Miestne zastupiteľstvo (2010-2014)

Zasadnutie: 14.02.2012

Program

 1. Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu
 2. Bezpečnostná situácia v Mestskej časti Bratislava - Ružinov za rok 2011 (ústne)
  Predkladá: riaditeľ OR PZ Bratislava II
 3. Správa o činnosti a výsledkoch práce Okrskovej stanice MsP Bratislava - Ružinov za rok 2011
  Predkladá: veliteľ OS MsP Bratislava Ružinov
 4. Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nehnuteľného majetku v správe Ružinovského domova seniorov na Pivoňkovej 2
  Predkladá: poverená riaditeľka RDS
 5. Návrh na schválenie uzatvorenia nájomnej zmluvy so spoločnosťou ProDenta, s.r.o., týkajúcej sa nájmu nebytových priestorov v pavilóne A Základnej školy, Ostredková 14, na dobu neurčitú ako dôvodu hodného osobitného zreteľa
  Predkladá: riaditeľka ZŠ Ostredková 14
 6. Zadanie pre spracovanie Urbanistickej štúdie Ružinovská ulica - východ, aktualizácia
  Predkladá: Ing. Sloboda, zástupca starostu
 7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2012 zo 14. februára 2012 Štatút účelových peňažných fondov mestskej časti Bratislava - Ružinov
  Predkladá: prednostka
 8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2012 zo 14. februára 2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2003 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava - Ružinov zo 16. decembra 2003 v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov č. 5/2008
  Predkladá: prednostka
 9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2012 zo 14. februára 2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011 z 28. júna 2011 o poskytovaní finančných dotácií/grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov
  Predkladá: Mgr. Buocik, zástupca starostu
 10. Návrh - grantový program/výzva mestskej časti Bratislava - Ružinov pre rok 2012
  Predkladá: Mgr. Buocik, zástupca starostu
 11. Vyjadrenie k obstarávaniu Územného plánu zóny Trnávka, Krajná - Bočná, potrebné k poskytnutiu dotácie v zmysle zákona č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí
  Predkladá: starosta
 12. Vyjadrenie k obstarávaniu Územného plánu zóny Trnávka - stred, potrebné k poskytnutiu dotácie v zmysle zákona č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí
  Predkladá: starosta
 13. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 14814/556, v kat. úz Trnávka, za účelom vybudovania parkovacích miest a príjazdovej rampy spoločnosti IN DEVELOP, s. r. o., so sídlom Pod Juhom 3154/8, 911 01 Trenčín, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  Predkladá: Mgr. Buocik, zástupca starostu
 14. Plán rekonštrukcií, výstavby nových priestorov pre MŠ s vyčíslením predbežných nákladov a harmonogram prípravy a výstavby, včítane realizácie verejného obstarávania
  Predkladá: prednostka
 15. Správa o výsledku kontroly prijatých opatrení na nápravu nedostatkov zistených ostatnou kontrolou v MŠ Piesočná 2
  Predkladá: miestny kontrolór
 16. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva
  Predkladá: prednostka
 17. Interpelácie
 18. Rôzne

Informatívne materiály

 1. Audit nájomných zmlúv obyvateľov bytov nachádzajúcich sa v objektoch a areáloch základných a materských škôl zriadených Mestskou časťou Bratislava - Ružinov
  Predkladá: prednostka
 2. Informatívna správa o činnosti MR
  Predkladá: prednostka
 3. Informácia o činnosti útvaru miestneho kontrolóra za II. polrok 2011
  Predkladá: miestny kontrolór
 4. Informácia o prijímaní, evidovaní a vybavovaní sťažností za II. polrok 2011
  Predkladá: miestny kontrolór

Hlasovania

Záznam zasadnutia