Miestne zastupiteľstvo (2014-2018)

Zasadnutie: 24.04.2018 o 14:00

Program

Pokračovanie rokovania zo 17.4.2018

 1. Informácia o plnení harmonogramu obstarávania územných plánov zón mestskej časti Bratislava-Ružinov
  Predkladá : prednosta
 2. Informácia „Aktuálna situácia pri riešení navyšovania miest v MŠ s uvedením konkrétnych realizovaných aktivít"
  Predkladá : starosta
 3. Návrh Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov
  Predkladá : 1. zástupca starostu
 4. Návrh Odmeňovacieho poriadku poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov
  Predkladá : 1. zástupca starostu
 5. Návrh Čestný názov - ZŠ Drieňová, Dodatok č. 5 ku zriaďovacej listine školy
  Predkladá : zástupca starostu
 6. Návrh Čestný názov - ZŠ Ostredková, Dodatok č. 5 ku zriaďovacej listine školy
  Predkladá : zástupca starostu
 7. Petícia za schválenie žiadosti o prenájom školských priestorov SZŠ Ružová dolina 29, 821 09 Bratislava
  Predkladá : starosta
 8. Správa o výsledku kontroly efektívnosti a účelnosti vynakladania finančných prostriedkov v akciovej spoločnosti CULTUS Ružinov, a.s.
  Predkladá : miestny kontrolór
 9. Správa o výsledku kontroly plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov
  Predkladá : miestny kontrolór
 10. Interpelácie
 11. Rôzne

Hlasovania

Doplňujúca informácia o zasadnutí

Záznam zasadnutia