Miestne zastupiteľstvo (2014-2018)

Zasadnutie: 25.09.2018 o 14:00

Program

 1. Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu
 2. Bezpečnostná situácia v mestskej časti Bratislava-Ružinov za I. polrok 2018 (ústne)
  Predkladá
  : riaditeľ OR PZ Bratislava II
 3. Správa o výsledkoch práce a činnosti Okrskovej stanice MsP Bratislava-Ružinov v mestskej časti Bratislava-Ružinov za I. polrok 2018 (ústne)
  Predkladá: veliteľ MsP Expozitúry Bratislava II.
 4. Rozbor činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov za I. polrok 2018
  Predkladá: riaditeľka DD
 5. Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za I. polrok 2018
  Predkladá: riaditeľka RDS
 6. Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov za I. polrok 2018
  Predkladá: riaditeľka Knižnice Ružinov
 7. Informácia o hospodárení spoločnosti TVR a RE, s.r.o. za I. polrok 2018
  Predkladá: konateľ TVR a RE, s.r.o.
 8. Správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti Cultus Ružinov, a.s. za I. polrok 2018
  Predkladá: riaditeľka spoločnosti Cultus Ružinov, a.s.
 9. Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského športového klubu, p. o. za obdobie od 01.01.2018 do 30.06.2018
  Predkladá:
  riaditeľ RŠK, p. o.
 10. Žiadosť Ružinovského športového klubu, p. o. o trvalé upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok
  Predkladá
  : riaditeľ RŠK, p. o.
 11. Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov za 1. polrok 2018
  Predkladá: starosta
 12. Návrh na prevod spoluvlastníckych podielov na zastavanom pozemku bytovým domom Dulovo námestie 10,11 Košická 30 v Bratislave pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome podľa aktuálneho listu vlastníctva (LV č. 2521)
  Predkladá
  : 1. zástupca starostu
 13. Návrh na prevod spoluvlastníckych podielov na zastavanom pozemku a na priľahlom pozemku prislúchajúcich k bytovému domu Liptovská 42,44 Zvolenská 2,2a Prievozská 19, 21 v Bratislave pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome podľa aktuálneho listu vlastníctva (LV č. 2767)
  Predkladá
  : 1. zástupca starostu
 14. Návrh na prenájom nebytového priestoru č. 1 nachádzajúceho sa v hospodárskom bloku Mesačná 12 v Bratislave a návrh dodatku č. 14 k zmluve o komplexnom prenájme majetku z dôvodu osobitného zreteľa
  Predkladá
  : zástupca starostu
 15. Návrh o prevod vlastníckeho práva nehnuteľnosti stavby: ZD - Radničné námestie 7, Bratislava so súp. č. 2496 na parc. č. 10/2 a 11/1 a pozemkov registra „C“ KN parc. č. 10/1, 10/2, 11/1, 11/2 a 12 kat. úz. Ružinov, evidovaných na LV č. 5463 vo vlastníctve PRO BIOS spol. s r.o. neštátnej polikliniky so sídlom Ružová dolina 21, 821 09 Bratislava, IČO: 31 392 946, do vlastníctva mestskej časti Bratislava-Ružinov, pre potreby mestskej časti Ružinov
  Predkladá
  : prednosta
 16. Návrh na prevod pozemkov pod garážami, registra KN – C, parc.č. 15675/84,92,100,k. ú. Ružinov, nachádzajúcich sa na Sputnikovej ulici, ktoré sú vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zverené do správy MČ Bratislava-Ružinov, do vlastníctva majiteľov garáží, situovaných na predmetných pozemkoch
  Predkladá
  : prednosta
 17. Návrh memoranda o spolupráci Materská škola Ovocné sady Trnávka
  Predkladá
  : prednosta
 18. Návrh na udelenie Verejného ocenenia mestskej časti Bratislava-Ružinov
  Predkladá: zástupca starostu
 19. Správa z kontroly uplatňovania zákona 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj
  Predkladá
  : miestny kontrolór
 20. Správa o výsledku kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov, dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami v Materskej škole Bancíkovej 2, Bratislava
  Predkladá:
  miestny kontrolór
 21. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva
  Predkladá
  : prednosta
 22. Interpelácie
 23. Rôzne
Vystúpenie občanov o 17.00 hod.


Informatívne materiály:

 1. Informácia o plnení harmonogramu obstarávania územných plánov zón mestskej časti Bratislava-Ružinov
  Predkladá: prednosta
 2. Informácia „Aktuálna situácia pri riešení navyšovania miest v MŠ s uvedením konkrétnych realizovaných aktivít“
  Predkladá: starosta
 3. Informácia o stave spoločnosti RPV-PS, a.s.
  Predkladá: predsedkyňa predstavenstva RPV-PS, a.s.
 4. Informácia o dodržiavaní zákona č. 343/2015 Z.z. „ O verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov" a VZN č. 13/2012 Mestskej časti Bratislava-Ružinov o zásadách hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Ružinov za I. polrok 2018
  Predkladajú: riaditelia organizácií
 5. Informácia o prijímaní, evidovaní a vybavovaní sťažností za I. polrok 2018
  Predkladajú: riaditelia organizácií
 6. Informácia o prijímaní, evidovaní a vybavovaní sťažností za I. polrok 2018
  Predkladá: miestny kontrolór
 7. Informácia o konaní verejného zhromaždenia obyvateľov k téme Územné plány zón a stavebné uzávery v zmysle uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 621/XXXVII/2018 zo dňa 22.05.2018
  Predkladá: prednosta
 8. Informácia – Ponuka na prenájom predškolského zariadenia v polyfunkčnom komplexe „Jarabinky“
  Predkladá
  : prednosta
 9. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov podaných dňa 26.06.2018
  Predkladá: prednosta
 10. Informácia o podnetoch z bodu „Vystúpenie občanov“ na miestnom zastupiteľstve zo dňa 26.06. 2018
  Predkladá: starosta
 11. Informatívna správa o činnosti MR
  Predkladá:
  prednosta

Hlasovania

Doplňujúca informácia o zasadnutí

 • Záznam/prepis rokovania MZ

Záznam zasadnutia