Miestne zastupiteľstvo (2014-2018)

Zasadnutie: 18.05.2017 o 14:00

Program

Začiatok XXVII. zastupiteľstva je o 14:00 hod., resp. ihneď po skončení pokračujúceho XXVI. zastupiteľstva.

 1. Otvorenie, voľba overovateľov, schválenie programu
 2. Návrh na uzatvorenie Dohody o urovnaní so spoločnosťou Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., doplnený v zmysle uznesenia č. 447/XXVI/2017 zo dňa 25. 04. 2017
  Predkladá : starosta
 3. Návrh na I. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2017
  Predkladá : starosta
 4. Interpelácie
 5. Rôzne


Vystúpenie občanov o 17.00 hod.

Informatívne materiály:

 1. Informácia o plnení harmonogramu obstarávania územných plánov zón mestskej časti Bratislava – Ružinov
  Predkladá : prednosta
 2. Informácia „Aktuálna situácia pri riešení navyšovania miest v MŠ s uvedením konkrétnych realizovaných aktivít"
  Predkladá : starosta
 3. Informácia o podnetoch z bodu „Vystúpenie občanov" na miestnom zastupiteľstve zo dňa 25. 4. 2017
  Predkladá : starosta

Hlasovania

Doplňujúca informácia o zasadnutí

Záznam zasadnutia