Miestne zastupiteľstvo (2014-2018)

Zasadnutie: 21.06.2016 o 14:00

Program

 1. Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu zastupiteľstva
 2. Záverečný účet a správa o hospodárení Mestskej časti Bratislava – Ružinov za rok 2015
  Predkladá: starosta
 3. Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského športového klubu, p.o. za obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015
  Predkladá: Ing. Lenár, riaditeľ RŠK, p. o.
 4. Rozbor činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov za rok 2015
  Predkladá: PhDr. Samolejová, riaditeľka DD
 5. Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za rok 2015
  Predkladá: Mgr. Karelová, riaditeľka RDS
 6. Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov za rok 2015
  Predkladá: PhDr. Horáková, riaditeľka Knižnice Ružinov
 7. Informácia o hospodárení spoločnosti Cultus Ružinov, a. s. za obdobie 01.-12.2015
  Predkladá: Mgr. Kozáková, riaditeľka spoločnosti Cultus Ružinov, a.s.
 8. Informácia o hospodárení spoločnosti TVR a RE, s.r.o. za rok 2015
  Predkladá: Ing. Alscher, konateľ TVR a RE, s.r.o.
 9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava - Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov a iných nenávratných finančných príspevkov
  Predkladá: starosta
 10. Prevod priestorov a objektov Ružinovského domova seniorov, ktoré neslúžia na priamy výkon Ružinovského domova seniorov, pod priamu správu MÚ MČ Bratislava-Ružinov
  Predkladá: starosta
 11. Návrh na prijatie finančných pravidiel na prenájom priestorov v správe MČ Bratislava-Ružinov.
  Predkladá: starosta
 12. Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nehnuteľného majetku v správe Ružinovského domova seniorov – Prima n.o. – Domov sociálnych služieb, Banšelova č. 2, Bratislava
  Predkladá: Mgr. Karelová, riaditeľka RDS
 13. Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nehnuteľného majetku v správe Ružinovského domova seniorov – Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR, Banšelova č. 2, Bratislava
  Predkladá: Mgr. Karelová , riaditeľka RDS
 14. Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa zmluvného nájmu nebytových priestorov v objekte Zimného štadióna Vl. Dzurillu, Ružinovská 4, Bratislava nájomcom HK Ružinov ´99 Bratislava, a. s.
  Predkladá: Ing. Lenár, riaditeľ RŠK, p.o.
 15. Návrh na voľbu člena ako ďalšej osoby z radov občanov do Komisie školstva, kultúry a športu
  Predkladá: PaedDr. Mária Barancová, predsedkyňa KŠKaŠ
 16. Návrh rámcového plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava-Ružinov na 2. polrok 2016
  Predkladá: miestny kontrolór
 17. Správa o výsledku kontroly dodržiavania všeobecného záväzného nariadenia č. 26/2012, V. časť – daň za užívanie verejného priestranstva.
  Predkladá: miestny kontrolór
 18. Správa o výsledku kontroly tvorby a čerpania sociálneho fondu za roky 2014 - 2015
  Predkladá: miestny kontrolór
 19. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov podaných dňa 26.04.2016
  Predkladá: Ing. Lehotayová, dočasne poverená zastupovaním prednostky
 20. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva
  Predkladá: Ing. Lehotayová, dočasne poverená zastupovaním prednostky
 21. Interpelácie
 22. Rôzne

Vystúpenie občanov o 17.00 hod.


Informatívne materiály:

 1. Informácia o plnení harmonogramu obstarávania územných plánov zón Mestskej časti Bratislava – Ružinov
  Predkladá: Ing. Lehotayová, dočasne poverená zastupovaním prednostky
 2. Informácia o návrhu riešenia starostlivosti o zeleň a dreviny v areáloch MŠ a ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Ružinov
  Predkladá: Ing. Lehotayová, dočasne poverená zastupovaním prednostky
 3. Informácia Analýza skutkového stavu služobných bytov pri MŠ s možnosťami riešenia za účelom navýšenia miest pre deti MŠ
  Predkladá: Ing. Lehotayová, dočasne poverená zastupovaním prednostky
 4. Informatívna správa o činnosti MR
  Predkladá: Ing. Lehotayová, dočasne poverená zastupovaním prednostky

Hlasovania

Doplňujúca informácia o zasadnutí

Záznam zasadnutia