Miestne zastupiteľstvo (2014-2018)

Zasadnutie: 24.05.2016 o 14:00

Program

 1. Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu zastupiteľstva
 2. Návrh na schválenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mestskej časti Bratislava - Ružinov na roky 2014 - 2020 s výhľadom do roku 2023
  Predkladá: prednosta
 3. Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa zmluvného umiestnenia reklamných plôch v nebytových priestoroch objektu Zimného štadióna Vl. Dzurillu, Ružinovská 4, Bratislava nájomcom HK Ružinov '99 Bratislava, a.s.
  Predkladá: riaditeľ RŠK, p. o.
 4. Návrh - Štúdia využiteľnosti objektu na Haburskej č. 2, Bratislava, pre účely materskej školy
  Predkladá: prednosta
 5. Návrh - Predpoklady vytvorenia ET Materskej školy Bancíkovej v objekte ZŠ Borodáčova
  Predkladá: prednosta
 6. Návrh implementácie úkonov revitalizácie Ružinovského podniku verejno-prospešných služieb, a.s. vedúcich k zníženiu zadlženosti, posilneniu kapitálovej štruktúry a zníženiu negatívneho vlastného imania.
  Predkladá: predseda DR RPV P-S
 7. Návrh na vymenovanie konateľa spoločnosti TVR a RE, s.r.o. so sídlom Mierová 21, 82705 Bratislava, IČO: 35 728 213
  Predkladá: starosta
 8. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov podaných dňa 31.03.2016
  Predkladá: prednosta
 9. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva
  Predkladá: prednosta
 10. Interpelácie
 11. Rôzne


Vystúpenie občanov o 17.00 hod.

Informatívne materiály:

 1. Informácia o plnení harmonogramu obstarávania územných plánov zón Mestskej časti Bratislava - Ružinov
  Predkladá: prednosta
 2. Informácia o možnosti zaškolenia žiakov s nedostatočnou školskou zrelosťou a vývinovými ťažkosťami v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Ružinov
  Predkladá: prednosta
 3. Informácia o investičnom zámere na pozemkoch vo vlastníctve spoločnosti YOSARIA PLAZA, a.s.
  Predkladá: starosta
 4. Informatívna správa o činnosti MR
  Predkladá: prednosta

Hlasovania

Doplňujúca informácia o zasadnutí

Záznam zasadnutia