Miestne zastupiteľstvo (2014-2018)

Zasadnutie: 26.04.2016 o 14:00

Program

 1. Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu zastupiteľstva
 2. Výročná správa spoločnosti Ružinovský podnik verejno – prospešných služieb, a.s. za rok 2015
  Predkladá: Ing. M.Sokol, predseda predstavenstva RPV-PS, a.s.
 3. Návrh ZŠ Borodáčová - Koncepčný zámer rozvoja školy s podporou mestskej časti Bratislava - Ružinov
  Predkladá: MVDr. Gajdoš, zástupca starostu
 4. Stanovisko k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy - o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území hlavného mesta SR, výške úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe úhrady a preukázania jej zaplatenia
  Predkladá: starosta
 5. Návrh Komisie pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia, ktorá predkladá odporúčanie na podpísanie zmlúv o poskytnutí grantov s navrhovanou výškou finančných prostriedkov a odporúča žiadosti o grant na vyradenie
  Predkladá: Ing. arch. Štasselová, poslankyňa
 6. Návrh Rokovací poriadok MZ MČ Bratislava – Ružinov
  Predkladá: Mgr. Pener, zástupca starostu
 7. Správa o výsledku dodržiavania platných zmlúv v Ružinovskom podniku verejno-prospešných služieb, a.s. s dopadom na náklady a výnosy spoločnosti
  Predkladá: Ing. Furin, miestny kontrolór
 8. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva
  Predkladá: prednosta
 9. Interpelácie
 10. Rôzne


Vystúpenie občanov o 17.00 hod.

Informatívne materiály:

 1. Informácia o plnení harmonogramu obstarávania územných plánov zón Mestskej časti Bratislava - Ružinov
  Predkladá: prednosta
 2. Informatívna správa o činnosti MR
  Predkladá: prednosta

Hlasovania

Doplňujúca informácia o zasadnutí

Záznam zasadnutia