Miestne zastupiteľstvo (2014-2018)

Zasadnutie: 28.04.2015

Program

10. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly v Ružinovskom športovom klube Mierová 21,
      Bratislava
      Predkladá: miestny kontrolór
11. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva
      Predkladá: prednosta
12. Interpelácie
13. Rôzne

Hlasovania

Doplňujúca informácia o zasadnutí

Pokračovanie V zasadnutia z 21.4.2015

Záznam zasadnutia