Miestne zastupiteľstvo (2014-2018)

Zasadnutie: 10.03.2015

Program

 1. Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu zastupiteľstva
 2. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na r. 2015 – 2017
  Predkladá: starosta
 3. Návrh na odvolanie a vymenovanie členov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti CULTUS Ružinov a. s., so sídlom Ružinovská 28, 820 09 Bratislava , IČO: 35 874 686 a schválenie zmien jej stanov
  Predkladá: starosta
 4. Návrh na odvolanie a vymenovanie členov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti Ružinovský podnik verejno - prospešných služieb, a. s. , so sídlom Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava, IČO: 35 828 064 a schválenie zmien jej stanov
  Predkladá: starosta
 5. Návrh na odvolanie a vymenovanie konateľov a členov dozornej rady spoločnosti TVR a RE, s.r.o., so sídlom Mierová 21, 827 05 Bratislava, IČO: 35 728 213 a schválenie zmien jej zakladateľskej listiny
  Predkladá: starosta
 6. Návrh na schválenie zástupcov mestskej časti Bratislava – Ružinov do orgánov spoločnosti Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. , so sídlom Mlynské Nivy 61, 827 11 Bratislava
  Predkladá: starosta
 7. Návrh na predĺženie nájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zvereného do správy mestskej časti Bratislava – Ružinov a vo vlastníctve mestskej časti Bratislava - Ružinov Ružinovského podniku verejno - prospešných služieb, a.s., so sídlom Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava, IČO: 35 828 064 formou dodatku k zmluve o komplexnom nájme majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  Predkladá: starosta
 8. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č. /2015 z.....2015, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Ružinov č. 9/2000 Požiarny poriadok mestskej časti Bratislava – Ružinov
  Predkladá: starosta
 9. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v pavilóne B Základnej školy Pavla Marcelyho na Drieňovej ul. 16 v Bratislave pre spoločnosť HLZ, s.r.o. Fedáková 10, 841 02 Bratislava
  Predkladá: riaditeľ ZŠ Drieňová
 10. Interpelácie
 11. Rôzne

Hlasovania

Záznam zasadnutia