Miestne zastupiteľstvo (2010-2014)

Zasadnutie: 24.06.2014

Program

 1. Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, volebnej komisie, schválenie programu
 2. Rozbor činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov za rok 2013
  Predkladá: riaditeľka DD
 3. Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za rok 2013
  Predkladá: riaditeľka RDS
 4. Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov za rok 2013
  Predkladá: riaditeľka Knižnice Ružinov
 5. Rozbor činnosti a hospodárenia organizácie Ružinovský športový klub za rok 2013
  Predkladá: poverená riaditeľka RŠK
 6. Návrh na odpis pohľadávky voči spoločnosti BLUEFOX, s. r. o.
  Predkladá: riaditeľ ZŠ Drieňová 16
 7. Záverečný účet - výročná správa o hospodárení Mestskej časti Bratislava - Ružinov za rok 2013
  Predkladá: starosta
 8. Návrh na 2. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2014
  Predkladá: starosta
 9. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava - Ružinov na roky 2014 - 2020
  Predkladá: starosta
 10. Návrh na odvolanie konateľa spoločnosti TVR a RE, s. r. o.
  Predkladá: starosta
 11. Návrh na schválenie zástupcov mestskej časti ako členov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a. s. a schválenie zmien jej stanov
  Predkladá: starosta
 12. Návrh na vymenovanie zástupcov mestskej časti za členov dozornej rady spoločnosti CULTUS Ružinov, a. s. a na zmenu jej stanov
  Predkladá: starosta
 13. Voľba miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava - Ružinov
  Predkladá: starosta
 14. Návrh na schválenie Územného plánu zóny Trnávka, Krajná - Bočná
  Predkladá: starosta
 15. Všeobecne záväzné nariadenie MČ Bratislava - Ružinov č. .... /2014 zo dňa 24. júna 2014, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny Trnávka, Krajná - Bočná
  Predkladá: starosta
 16. Záväzok Mestskej časti Bratislava - Ružinov k vyriešeniu priestorového rozdelenia ZUŠ Exnárova 6 a MŠ Bancíkovej, ET Exnárova 6. Zmluva o poskytnutí dotácie
  Predkladá: starosta
 17. Návrh zriadenia denného centra seniorov na Zimnej č. 1 v Bratislave
  Predkladá: starosta
 18. Návrh na určenie počtu volebných obvodov a počtu poslancov v Mestskej časti Bratislava - Ružinov pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2014
  Predkladá: starosta
 19. Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v objekte Zimný štadión V. Dzurilu, Ružinovská č. 4, Bratislava
  Predkladá: poverená riaditeľka RŠK
 20. Návrh na schválenie prevodu vlastníckeho práva nehnuteľnosti - pozemku registra „C", kat. úz. Ružinov, parc. č. 2670/5, o výmere 370 m2, záhrady do vlastníctva Alojzovi Lukovičovi a Pavlíne Lukovičovej z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  Predkladá: prednostka
 21. Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľnosti - pozemku v katastrálnom území Nivy parc. č. 15145/5 ostatné plochy o výmere 16 m2, do vlastníctva Ing. Andreja Nováka, Magurská 29, 831 01 Bratislava z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  Predkladá: prednostka
 22. Návrh na nájom pozemku v lokalite Telocvičnej ul. v Bratislave, parc. č. 2214/31, kat. úz. Ružinov, MFK Petržalka a. s. so sídlom: Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO: 35752 157, podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  Predkladá: prednostka
 23. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzavretie zmluvy o nájme objektu Domu kultúry Bulharská 60, Bratislava
  Predkladá: Ing. Sloboda, zástupca starostu
 24. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva
  Predkladá: prednostka
 25. Interpelácie
 26. Rôzne

Informatívne materiály:

 1. Informácia o plnení harmonogramu obstarávania územných plánov zón Mestskej časti Bratislava - Ružinov
  Predkladá: prednostka
 2. Informácia - Modernizácia a revitalizácia parku A. Hlinku
  Predkladá: prednostka
 3. Informácia o návrhu prijatých konkrétnych opatrení na základe uznesenia MZ mestskej časti Bratislava - Ružinov č. 447/XXVIII/2014
  Predkladá: konateľ TVR a RE, s.r.o.
 4. Informácia o dodržiavaní zákona č. 25/2006 Z. z. „O verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov" a VZN č. 13/2012 Mestskej časti Bratislava - Ružinov o zásadách hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava - Ružinov za II. polrok 2013
  Predkladajú: riaditelia organizácií
 5. Informácia o prijímaní, evidovaní a vybavovaní sťažností za II. polrok 2013 v jednotlivých organizáciách zriadených MZ
  Predkladajú: riaditelia organizácií
 6. Informácia o doručených petíciách na Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Ružinov
  Predkladá: starosta
 7. Informácia o možnostiach rozšírenia kapacity materských škôl využitím kontajnerových modulov
  Predkladá: prednostka
 8. Informácia o návrhu riešenia rozpočtových dôsledkov súdnych konaní a mimosúdnych rokovaní so spoločnosťou BVS, a.s.
  Predkladá: prednostka
 9. Informatívna správa o činnosti MR
  Predkladá: prednostka

Hlasovania

Záznam zasadnutia