Miestne zastupiteľstvo (2010-2014)

Zasadnutie: 13.12.2011

Program

 1. Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu
 2. Návrh na vyradenie hmotného investičného majetku MŠ Prešovská 28, 821 08 Bratislava
  Predkladá: riaditeľka MŠ Prešovská
 3. Návrh na vyradenie hmotného investičného majetku ZŠ Borodáčova 2, 821 03 Bratislava
  Predkladá: riaditeľka ZŠ Borodáčova
 4. Návrh na vyradenie hmotného investičného majetku RPV-PS, a. s.
  Predkladá: riaditeľ RPV-PS, a. s.
 5. Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Ružinov na roky 2012 - 2014
  Predkladá: starosta
 6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2011 zo dňa 13. decembra 2011 o nájme bytov
  Predkladá: Ing. Vladimír Sloboda, zástupca starostu
 7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2011 zo dňa 13. decembra 2011 o poskytovaní nenávratných jednorazových finančných príspevkov obyvateľom Mestskej časti Bratislava - Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, pri poskytovaní finančného príspevku na zabezpečovanie spoločného stravovania nepracujúcich dôchodcov a o iných finančných príspevkoch
  Predkladá: Ing. Vladimír Sloboda, zástupca starostu
 8. Pripomienky MZ k: Návrhu dodatku Štatútu hl. mesta SR Bratislavy (oblasť sociálnej politiky)
  Predkladá: Ing. Vladimír Sloboda, zástupca starostu
 9. Plán využitia finančných prostriedkov od sponzorov na mimorozpočtovom účte
  Predkladá: riaditeľ DD
 10. Návrh na schválenie Dodatku k Nájomnej zmluve č. 1333/2011 uzatvorenej medzi prenajímateľom Mestskou časťou Bratislava - Ružinov a nájomcami spoločnosťami 1.Architekti B.K.P.Š., spol. s r.o., Trnavská cesta 61, 821 01 Bratislava, IČO: 30 777 399 a 2. LTL-UNI, s.r.o. Trnavská cesta 61, 821 01 Bratislava, IČO: 45 281 611, na dobu neurčitú dňa 18.3.2011, účinnej na dobu neurčitú dňa 18.3.2011, účinnej 22.3.2011, v ktorom budú zakotvené zmeny týkajúce sa zmluvnej strany - jedného z dvoch nájomcov a zmeny súvisiace so zmenou, zrušením a nahradením príslušných ustanovení tejto nájomnej zmluvy, ktorých sa tieto zmeny budú týkať z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  Predkladá: Mgr. Ján Buocik, zástupca starostu
 11. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 14814/556, v kat. úz Trnávka, za účelom vybudovania parkovacích miest a príjazdovej rampy spoločnosti IN DEVELOP, s. r. o., so sídlom Pod Juhom 3154/8, 911 01 Trenčín, z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál bude prerokovaný za prítomnosti pozvaných zástupcov spoločnosti IN DEVELOP, s. r. o.
  Predkladá: Mgr. Buocik, zástupca starostu
 12. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava - Ružinov za školský rok 2010/2011
  Predkladá: Mgr. Ján Buocik, zástupca starostu
 13. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava - Ružinov za školský rok 2010/2011
  Predkladá: Mgr. Ján Buocik, zástupca starostu
 14. Analýza stavu materských škôl
  Predkladá: prednostka
 15. Správa o výstavbe „Shoping Centre Ružinov Bratislava" stavebníkom Yosaria Plaza, a. s., vrátane analýzy vzťahov stavebníka so spoločnosťou Cultus, a.s.
  Predkladá: prednostka
 16. Návrh na určenie sobášneho dňa, miesta a doby konania sobášnych obradov
  Predkladá: starosta
 17. Správa o výsledku kontroly plnenia prijatých opatrení na nápravu nedostatkov zistených ostatnou kontrolou v MŠ Stálicová 2 a Prešovská 28
  Predkladá: miestny kontrolór
 18. Návrh rámcového plánu kontrolnej činnosti útvaru miestneho kontrolóra MČ Bratislava - Ružinov na 1. polrok 2012
  Predkladá: miestny kontrolór
 19. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva
  Predkladá: prednostka
 20. Interpelácie
 21. Rôzne

Informatívne materiály

 1. Informatívna správa o činnosti MR
  Predkladá: prednostka

Hlasovania

Záznam zasadnutia