Miestne zastupiteľstvo (2010-2014)

Zasadnutie: 15.05.2012

Program

 1. Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu
 2. Návrh na schválenie uzatvorenia nájomnej zmluvy so Základnou umeleckou školou, Exnárova 6, 821 03 Bratislava 2 v objekte prenajímateľa Materskej školy, Bancíkovej 2, 821 03 Bratislava 2, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  Predkladá: riaditeľka MŠ
 3. Rozbor činnosti a hospodárenia organizácie RDS za rok 2011
  Predkladá: poverená riaditeľka RDS
 4. Rozbor činnosti a hospodárenia organizácie RŠK za rok 2011
  Predkladá: poverená riaditeľka RŠK
 5. Rozbor činnosti a hospodárenia organizácie Knižnica Ružinov za rok 2011
  Predkladá: riaditeľka Knižnice Ružinov
 6. Rozbor činnosti a hospodárenia organizácie DD za rok 2011
  Predkladá: riaditeľ DD
 7. Záverečný účet a Výročná správa o hospodárení Mestskej časti Bratislava - Ružinov za rok 2011
  Predkladá: starosta
 8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov č. .../2012 zo dňa ... o zásadách hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava - Ružinov a s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zvereným do správy mestskej časti Bratislava - Ružinov
  Predkladá: Mgr. Buocik, zástupca starostu
 9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov č. ../2012 zo dňa ..., o výške úhrad, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava - Ružinov
  Predkladá: Ing. Sloboda, zástupca starostu
 10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov č. ../2012 zo dňa ..., ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Ružinov č. 8/2011 zo dňa 13. decembra 2011 o nájme bytov, ktorým sa určujú zásady prideľovania bytov vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava - Ružinov v bytovom dome na Vietnamskej 41 v Bratislave, a ktorým sa určuje doba nájmu v bytoch vo vlastníctve mesta Bratislavy zverených do správy mestskej časti a obecných bytoch, ktoré sa nachádzajú v dome zverenom do správy mestskej časti
  Predkladá: Ing. Sloboda, zástupca starostu
 11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov č. .../2012 zo dňa ..., ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Ružinov č. 6/2011 zo dňa 8. novembra 2011, ktorým sa upravujú podmienky predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území Mestskej časti Bratislava - Ružinov
  Predkladá: starosta
 12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov č .../2012 zo dňa ..., ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2003 zo dňa 16. decembra 2003 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Mestskej časti Bratislava - Ružinov v znení Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava - Ružinov č. 5/2008 zo dňa 16. decembra 2008
  Predkladá: prednostka
 13. Návrh na pomenovanie rozšíreného námestia M. R. Štefánika
  Predkladá: starosta
 14. Návrh na zapísanie pamätihodností do Zoznamu pamätihodností na území Mestskej časti Bratislava - Ružinov
  Predkladá: starosta
 15. Návrh na zapísanie technických pamätihodností „Cvernovka" do Zoznamu pamätihodností na území Mestskej časti Bratislava - Ružinov
  Predkladá: starosta
 16. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov č. .../2012 zo dňa... o pamätihodnostiach Mestskej časti Bratislava - Ružinov
  Predkladá: starosta
 17. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva
  Predkladá: prednostka
 18. Interpelácie
 19. Rôzne

Informatívne materiály

 1. Informácia o hospodárení spoločnosti CULTUS, a. s., RPV-PS, a. s. a TVRaRE, s. r. o. za rok 2011
  Predkladajú: riaditeľka CULTUSu, a.s., riaditeľ RPV-PS, a.s. a konateľ TVRaRE, s. r. o.
 2. Informácia o štúdii riešenia parkovania v Mestskej časti Bratislava - Ružinov
  Predkladá: prednostka
 3. Informácia o modernizácii objektov Knižnice Ružinov - analýza využívania objektov
  Predkladá: riaditeľka Knižnice Ružinov
 4. Informácia o dodržiavaní zákona 25/2006 Z. z. „O verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov" a VZN č. 3/1999 Mestskej časti Bratislava - Ružinov o nakladaní so zvereným majetkom Mestskej časti Bratislava - Ružinov za II. polrok 2011
  Predkladajú: riaditelia organizácií
 5. Informácia o prijímaní, evidovaní a vybavovaní sťažností za II. polrok 2011 v jednotlivých organizáciách zriadených MZ
  Predkladajú: riaditelia organizácií
 6. Informatívna správa o činnosti MR
  Predkladá: prednostka

Hlasovania

Záznam zasadnutia