Miestne zastupiteľstvo (2014-2018)

Zasadnutie: 22.05.2018 o 14:00

Program

 1. Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu
 2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava Ružinov č. ....../2018 zo dňa .......2018 o úhradách za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
  Predkladá: starosta
 3. Návrh na prevod vlastníctva bytu č. 27, 7.p. v bytovom dome Meteorová 1,3,5,7, súpisné číslo 3236 v Bratislave, na ulici Meteorová, číslo vchodu 3 a prislúchajúceho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu na zastavanom pozemku vo veľkosti 7451/658778 ako prípad hodný osobitného zreteľa
  Predkladá:1. zástupca starostu
 4. Návrh na prevod spoluvlastníckych podielov na priľahlom pozemku parcela číslo 9737/37, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 144 m2 k bytovému domu Trenčianska č. 7 v Bratislave, ktorý je postavený na pozemku parc. č. 9707 v Bratislave katastrálne územie Nivy, obec Bratislava – m.č. Ružinov, okres Bratislava II, pre vlastníkov bytov v bytovom dome Trenčianska 7, súpisné číslo 673 v Bratislave v zmysle zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
  Predkladá: 1. zástupca starostu
 5. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (návrh na zmenu čl. 57 a čl. 91)
  Predkladá: starosta
 6. Návrh na revitalizáciu športového areálu ZŠ SNP Ostredková
  Predkladá: zástupca starostu
 7. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 12-NP1 a technologického zariadenia plynovej kotolne v objekte „Viacúčelový areál na Vietnamskej ul. v Bratislave SO 02 blok D“
  Predkladá: 1. zástupca starostu
 8. Návrh na schválenie doporučených žiadostí o poskytnutí grantu na rok 2018
  Predkladá: PaedDr. Barancová, predsedníčka KPP
 9. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva
  Predkladá:prednosta
 10. Interpelácie
 11. Rôzne


Vystúpenie občanov o 17.00 hod.


Informatívne materiály:


 1. Informácia o plnení harmonogramu obstarávania územných plánov zón mestskej časti Bratislava-Ružinov
  Predkladá: prednosta
 2. Informácia „Aktuálna situácia pri riešení navyšovania miest v MŠ s uvedením konkrétnych realizovaných aktivít“
  Predkladá: starosta
 3. Informácia o výsledku poslaneckého prieskumu na ZŠ Ružová dolina
  Predkladá: Ing. Sloboda, poslanec
 4. Informácia o stave spoločnosti RP VPS, a.s. za 1. štvrťrok 2018
  Predkladá: predseda predstavenstva RP VPS, a.s.
 5. Informácia - Odpočet plnenia nevykazovaných uznesení zo Správy o výsledku kontroly plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov
  Predkladá: starosta
 6. Informácia o vybavenej interpelácii poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov podaných dňa 24.4.2018
  Predkladá: prednosta
 7. Informácia o podnetoch z bodu „Vystúpenie občanov“ na miestnom zastupiteľstve zo dňa 17.4.2018
  Predkladá: starosta
 8. Informatívna správa o činnosti MR
  Predkladá: prednosta

Hlasovania

Doplňujúca informácia o zasadnutí

Záznam zasadnutia