Miestne zastupiteľstvo (2014-2018)

Zasadnutie: 17.10.2017 o 14:00

Program

 1. Otvorenie, voľba overovateľov, schválenie programu
 2. Správa o štruktúre a obsahu výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov za  školský rok 2016/2017 a to :
  a) Materská škola, Bancíkovej 2,
  b) Materská škola, Exnárova 6,
  c) Materská škola, Medzilaborecká 4,
  d) Materská škola, Miletičova 37,
  e) Materská škola, Piesočná 2,
  f) Materská škola, Pivonková 9,
  g) Materská škola, Prešovská 28,
  h) Materská škola, Stálicová 2,
  i) Materská škola, Šťastná 26,
  j) Materská škola, Velehradská 24,
  k) Materská škola, Západná 2,
  Predkladá: riaditelia MŠ v zastúpení Oľgou Ličkovou, vedúcou sekcie riaditeľov MŠ
 3. Správa o štruktúre a obsahu výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov za  školský rok 2016/2017 a to :
  a) Základná škola, Borodáčova 2,
  b) Základná škola, Drieňová 16,
  c) Základná škola, Kulíškova 8,
  d) Základná škola, Medzilaborecká 11,
  e) Základná škola, Mierová 46,
  f) Základná škola, Nevädzova 2,
  g) Základná škola, Ostredková 14,
  h) Základná škola, Ružová dolina 29,
  i) Základná škola, Vrútocká 58
  Predkladá: riaditelia ZŠ v zastúpení PaedDr. Erikou Drgoňovou, vedúcou sekcie riaditeľov ZŠ
 4. Prerokovanie upozornenia prokurátora pod číslom Pd 121/17/1102-2 zo dňa 28.9.2017
  Predkladá:
  starosta
 5. Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov č.  ....zo dňa ..., ktorým sa ruší uznesenie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 402/XXIII/2017 zo dňa 31.1.2017
  Predkladá: starosta
 6. Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností - pozemkov na Rákosovej ulici, pozemky parcela registra „C“ č.   15476/53 o výmere 238 m², zastavané plochy a nádvoria a parcela registra „C“ č. 15476/28 o výmere 230 m², záhrady v katastrálnom území Nivy, vo vlastníctve hl m. SR Bratislavy v podiele 31/100, evidovaných v KN - C na LV č.4699, zverených do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov, do vlastníctva Mgr. Romana Csémiho, Wolkrova 1132/15, 851 01 Bratislava.
  Predkladá:
  prednosta
 7. Návrh na zverenie hnuteľného majetku do správy Ružinovskému športovému klubu, p. o.
  Predkladá: 1. zástupca starostu
 8. Poskytnutie bytovej náhrady rodine Vasilovej z MŠ Prešovská 28 v Bratislave
  Predkladá: 1. zástupca starostu
 9. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva
  Predkladá
  : prednosta
 10. Interpelácie
 11. Rôzne


Vystúpenie občanov o 17.00 hod.

Informatívne materiály:

 1. Informácia o plnení harmonogramu obstarávania územných plánov zón mestskej časti Bratislava-Ružinov
  Predkladá: prednosta
 2. Informácia „Aktuálna situácia pri riešení navyšovania miest v MŠ s uvedením konkrétnych realizovaných aktivít“
  Predkladá: starosta
 3. Súhrnná informatívna správa o činnosti základných škôl a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov za školský rok 2016/2017
  Predkladá: starosta
 4. Informácia o podnetoch z bodu „Vystúpenie občanov“ na miestnom zastupiteľstve zo dňa 26.09.2017
  Predkladá: starosta
 5. Informatívna správa o činnosti MR
  Predkladá: prednosta

Hlasovania

Doplňujúca informácia o zasadnutí

Záznam zasadnutia