Miestne zastupiteľstvo (2014-2018)

Zasadnutie: 28.03.2017 o 14:00

Program

Schválený program rokovania XXV. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Ružinov konaného dňa 28.03.2017

 1. Otvorenie, voľba overovateľov, schválenie programu
 2. Stavebné uzávery Pošeň - sever a Pošeň - juh.
  Predkladá: Mgr. Igor Adamec, poslanec
 3. Revitalizácia námestia a podzemných garáží na ulici Ivana Horvátha Bratislava-Pošeň
  Predkladá: Mgr. Igor Adamec, poslanec
 4. Vystúpenie občanov
 5. Nesúhlasné stanovisko k projektu „Polyfunkčný objekt Treenium" Gagarinova, Mierová, Hraničná, Bratislava-Ružinov
  Predkladá: JUDr. Martin Vojtašovič, poslanec
 6. Dopravno-kapacitné posúdenie rozvojových území m.č. Bratislava-Ružinov
  Predkladá: JUDr. Martin Vojtašovič, poslanec
 7. Informácia o činnosti Stavebného úradu Bratislava II
  Predkladá: Ing. Tatiana Tomášková, JUDr. Martin Vojtašovič, poslanci
 8. Vyhlásenie spoločensko - diskusného dňa o problémoch v Ružinove
  Predkladá: Mgr. Jozef Matúšek, poslanec
 9. Cultus, a. s. odvolanie a menovanie nového predstavenstva
  Predkladá: Dr. Pavol Jusko, poslanec
 10. Interpelácie
 11. Rôzne

Hlasovania

Záznam zasadnutia