Miestne zastupiteľstvo (2014-2018)

Zasadnutie: 31.01.2017 o 14:00

Program

  1. Otvorenie,  voľba  overovateľov, návrhovej komisie, schválenie  programu
  2. Potvrdenie pozastaveného uznesenia č. 383/XXII/2016 zo dňa 13. 12. 2016
    Predkladá: JUDr. Vojtašovič, Ing. Hrapko, poslanci
  3. Potvrdenie pozastaveného uznesenia č. 395/XXII/2016 zo dňa 13. 12. 2016
    Predkladá: JUDr. Vojtašovič, Mgr. Matúšek, poslanci

Hlasovania

Doplňujúca informácia o zasadnutí

Záznam zasadnutia