Miestne zastupiteľstvo (2014-2018)

Zasadnutie: 13.12.2016 o 14:00

Program

 1. Otvorenie,  voľba  overovateľov, návrhovej komisie, schválenie  programu
 2. Stanovisko k návrhu dodatku Štatútu hl. mesta SR Bratislavy, ktorým sa dopĺňajú články 73,
  74, 80, 87 a 91 Štatútu
  Predkladá: starosta
 3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia ..../2016  o dodržiavaní čistoty a poriadku na území
  Mestskej časti Bratislava-Ružinov  zo dňa 13. decembra 2016
  Predkladá:
  starosta
 4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ... /2016 zo dňa 13. decembra 2016 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Ružinov
  Predkladá:
  starosta
 5. Návrh na pridelenie dotácie pre Nadáciu Novohradská a HK RUŽINOV ´99 Bratislava, a.s.
  Predkladá
  :  MVDr. Gajdoš, zástupca starostu
 6. Návrh na schválenie Grantového programu / výzvy mestskej časti Bratislava-Ružinov pre rok 2017
  Predkladá
  : MVDr. Gajdoš, zástupca starostu
 7. Návrh na schválenie Zmluvy o združení, ktorá má byť uzatvorená podľa ust. § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka v spojení s ust. § 18 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy a Mestská časť Bratislava-Ružinov za účelom zhromaždenia finančných prostriedkov na vybudovanie nového Domu smútku na cintoríne Prievoz v Mestskej časti Bratislava-Ružinov
  Predkladá:
  starosta
 8. Návrh na 1/ reštrukturalizáciu spoločnosti RP VPS, a. s. alebo 2/ kapitalizáciu pohľadávok MČ Bratislava - Ružinov
  Predkladá: starosta
 9. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na roky 2017-2019
  Predkladá: starosta
 10. Návrh na schválenie prevodu vlastníckeho práva nehnuteľností pozemkov registra „C“ KN v katastrálnom území Nivy, za účelom majetkovoprávneho usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkov, za účelom realizácie stavby „Diaľnica D1 Bratislava, Križovatka Prievoz – rekonštrukcia“, Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, podľa ustanovenia §9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
  Predkladá: starosta
 11. Návrh na pomenovanie ulice v mestskej časti Bratislava-Ružinov v objekte Dunajské predmestie – Polyfunkčný súbor
  Predkladá: Mgr. Pener, zástupca starostu
 12. Kontrola vyúčtovania a dodržiavania účelu grantov
  Predkladá: miestny kontrolór
 13. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017
  Predkladá: miestny kontrolór
 14. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov
  Predkladá: prednosta
 15. Interpelácie
 16. Rôzne

Vystúpenie občanov o 17.00 hod.

 

Informatívne materiály:

 1. Informácia o plnení harmonogramu obstarávania územných plánov zón  mestskej časti Bratislava – Ružinov
  Predkladá: prednosta
 2. Informácia o investičnom zámere na pozemkoch vo vlastníctve spoločnosti YOSARIA PLAZA, a. s.
  Predkladá: starosta
 3. Informácia o termínoch zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva  na rok 2017
  Predkladá: starosta
 4. Informácia „Aktuálna situácia pri riešení navyšovania počtu miest v MŠ s uvedením konkrétnych realizovaných aktivít“
  Predkladá: starosta
 5. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov podaných 18. 10. 2016
  Predkladá: prednosta
 6. Informatívna správa o činnosti MR
  Predkladá: prednosta

Hlasovania

Doplňujúca informácia o zasadnutí

Záznam zasadnutia