Miestne zastupiteľstvo (2014-2018)

Zasadnutie: 06.10.2015

Program

  1. Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu
  2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č. ...../2015 z ........2015, o poskytovaní finančných dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov
    Predkladá: starosta

Hlasovania

Doplňujúca informácia o zasadnutí