Miestne zastupiteľstvo (2014-2018)

Zasadnutie: 16.12.2014

Program

 1. Otvorenie, voľba overovateľov, voľba návrhovej a volebnej komisie, schválenie programu
 2. Odovzdanie osvedčenia o zvolení a zloženie sľubu poslankyne Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov
  Predkladá: starosta
 3. Návrh na zriadenie miestnej rady a voľba členov miestnej rady
  Predkladá: starosta
 4. Návrh na zriadenie komisií MZ , náplň ich činností , voľba predsedov a členov komisií miestneho zastupiteľstva
  Predkladá: starosta
 5. Odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa, Mestskej časti Bratislava - Ružinov, do orgánov školskej samosprávy základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
  Predkladá: starosta
 6. Návrh na rozpočtové opatrenie k schválenému rozpočtu na rok 2014
  Predkladá: starosta
 7. Návrh na dobrovoľnú dražbu bytu č. 10 na 4.p. bytového domu Záhradníckej 65,67,69 súpisné číslo 4839 v Bratislave, na ulici Záhradnícka, číslo vchodu 69
  Predkladá: starosta
 8. Návrh na predĺženie nájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zvereného do správy mestskej časti Bratislava – Ružinov a vo vlastníctve mestskej časti Bratislava – Ružinov Ružinovskému podniku verejno - prospešných služieb, a.s., so sídlom Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava, IČO :      35 828 064  formou dodatku k zmluve o komplexnom nájme majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  Predkladá: starosta
 9. Návrh rámcového plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava - Ružinov na 1. polrok 2015
  Predkladá: miestny kontrolór
 10. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva
  Predkladá: prednostka
 11. Interpelácie
 12. Rôzne

Informatívne materiály:

 1. Informácia o plnení harmonogramu obstarávania územných plánov zón mestskej časti Bratislava -Ružinov

Hlasovania

Záznam zasadnutia