Miestne zastupiteľstvo (2014-2018)

Zasadnutie: 27.11.2014

Program

       Slávnostná časť

 1. Otvorenie
 2. Určenie overovateľov zápisnice
 3. Informácia predsedníčky  miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v mestskej časti Bratislava – Ružinov
 4. Odovzdanie osvedčenia o zvolení a zloženie sľubu novozvoleného starostu mestskej časti Bratislava – Ružinov
 5. Odovzdanie osvedčenia o zvolení a zloženie sľubu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov
 6. Príhovor starostu

  Pracovná časť

 7. Schválenie programu
 8. Voľba návrhovej komisie
 9. Návrh na poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva oprávneného zvolávať a viesť zasadnutie miestneho zastupiteľstva
 10. Návrh na určenie platu starostu MČ Bratislava – Ružinov
 11. Návrh na určenie počtu sobášiacich poslancov a ich voľba
 12. Záver

Hlasovania

Záznam zasadnutia