Miestne zastupiteľstvo (2010-2014)

Zasadnutie: 19.03.2014

Program

 1. Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu
 2. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v pavilóne A Základnej školy Pavla Marcelyho na Drieňovej ul. 16 v Bratislave pre Základnú umeleckú školu Exnárova 6, Bratislava
  Predkladá: riaditeľ ZŠ Drieňová 16
 3. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v pavilóne A Základnej školy na Ostredkovej ul. 14 v Bratislave pre Základnú umeleckú školu Exnárová 6, Bratislava 
  Predkladá: riaditeľka ZŠ Ostredkova 144.
 4. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmunebytových priestorov v Základnej škole na Borodáčovej ul. 2 v Bratislave pre Základnúumeleckú školu Exnárova 6, Bratislava
  Predkladá: riaditeľka ZŠ Borodáčova
 5. Návrh na zaradenie elokovaného pracoviska Materskej školy, Miletičova ul. č. 37, Bratislava a výdajnej školskej jedálne v objekte Miletičova ul. č. 59 do siete škôl a školských zariadení SR a ich následné zriadenie k 1. 09. 2014
  Predkladá: starosta
 6. Návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov uzavretej podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov medzi Slovenským červeným krížom a Materskou školou Miletičova 37
  Predkladá: starosta
 7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava - Ružinov č. ..../2014 zo dňa ............... 2014, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011zo dňa 28. 06. 2011 o poskytovaní finančných dotácií/grantov z rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Ružinov, v znení zmien a doplnení vykonaných Všeobecne záväzným nariadením č. 11/2012
  Predkladá: Mgr. Ján Buocik, zástupca starostu
 8. Návrh na voľbu prísediacich na Okresnom súde Bratislava II na funkčné obdobie 2014 - 2017
  Predkladá: starosta
 9. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na zastavanom pozemku registra „C" pozemku prac. č. 9416/1, 9416/16, 9416/17 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Nivy, obec Bratislava - m. č. Ružinov, okres Bratislava II do vlastníctva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Miletičova ul. č. 68, súpisné číslo 593 v Bratislave v zmysle zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
  Predkladá: Ing. Sloboda, zástupca starostu
 10. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na zastavanom pozemku registra „C" pozemku parc. č. 1957/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 866 m2, k. ú. Ružinov, obec Bratislava - m. č. Ružinov, okres Bratislava II, do vlastníctva vlastníka bytu č. 29, 3. poschodie bytovom dome Mierová 167/A,B,C súp. č. 5561 v Bratislave na ulici Mierová číslo vchodu 167/A
  Predkladá: Ing. Sloboda, zástupca starostu
 11. Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností - pozemkov registra „C":
  • parc. č. 10005/7-zastavané plochy a nádvoria o výmere 83 m2, kat. úz. Nivy
  • parc. č. 1498/26 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 67 m2, kat. úz. Ružinov
  • parc. č. 1498/77-zastavané plochy a nádvoria o výmere 55 m2, kat. úz. Ružinov
  • parc. č. 14338/4- zastavané plochy a nádvoria o výmere 69 m2, kat. úz. Trnávka,
   do vlastníctva spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod stavbami, vrátane priľahlého pozemku
   Predkladá: prednostka
 12. Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností - pozemkov registra „C" v kat. úz. Trnávka:
  • parc. č. 14091 - zastavené plochy a nádvoria o výmere 149 m2
  • parc. č. 14090 - záhrady o výmere 188 m2
  • parc. č. 22110/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 128 m2
   do výlučného vlastníctva Mgr. Ľudmily Obertovej, podľa ustanovenia § 9a ods. 8) písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod stavbou súp. č. 3627 zapísanej na liste vlastníctva č. 3256, vrátane priľahlých pozemkov
   Predkladá: prednostka
 13. Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností - pozemkov, na Rákosovej ulici v Bratislave, katastrálne územie Nivy, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo podielu 31/100 - ín vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy z pozemkov:
  • parc. č. 15476/10 - záhrada vo výmere 300 m²
  • parc. č. 15476/40 - zast. plochy a nádvoria vo výmere 129 m²
  • parc. č. 15476/79 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 48 m² do vlastníctva žiadateľom:
   • Ing. Jozef Vaško a Ing. Milica Vašková, Gessayova 18, 851 03 Bratislava
   • Fencl Peter a Mária Fenclová, Senná 6, 821 09 Bratislava
   • Štefan Horváth, Starhradská 2, 851 05 Bratislava
    Predkladá: prednostka
 14. Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľnosti - pozemku, na Rákosovej ulici v Bratislave, katastrálne územie Nivy, parc. č. 15472/36, orná pôda vo výmere 46 m², do vlastníctva: Ing. Jozef Vaško a Ing. Milica Vašková, Gessayova 18, 851 03 Bratislava, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  Predkladá: prednostka
 15. Návrh na prenájom novovytvoreného pozemku parc. č. 9737/33, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 653 m2, odčleneného, ako časť z pozemku registra „C" parc. č. 9737/1 druh pozemku, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3835 m2 evidovaného na LV č. 1, v kat. území Nivy, podľa GP č. 6/2014, úradne overeného dňa 10.02. 2014 pod číslom 193/2014 vlastníkom rozostavaných bytov zapísaných na liste vlastníctva č. 2720, za účelom vybudovania 29 parkovacích miest k stavbe : „Nadstavba bytového domu - 14 bytových jednotiek" na Košickej ulici č. 20-26 v Bratislave, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  Predkladá: prednostka
 16. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva
  Predkladá: prednostka
 17. Interpelácie
 18. Rôzne

Informatívne materiály:

 1. Informácia o plnení harmonogramu obstarávania územných plánov zón mestskej časti Bratislava - Ružinov
  Predkladá: prednostka
 2. Informácia o dlhodobejšej vízii riešenia nepostačujúcich priestorov a kapacity predškolských zariadení v MČ Bratislava - Ružinov
  Predkladá: prednostka
 3. Informatívna správa o činnosti MR
  Predkladá: prednostka

Hlasovania

Záznam zasadnutia