Komisia mandátová, legislatívnoprávna a kontroly – KLPaK

Členovia:

Zasadnutia:

Hľadaj zasadnutie:
2019