Komisia mandátová, legislatívnoprávna a kontroly

Zasadnutie: 15.04.2019 o 16:00

Program

 1. Otvorenie
  1a) Návrh na dodatočnú voľbu prísediacich na Okresnom súde Bratislava II
 2. Návrh na uzatvorenie zmluvy o zabezpečení zberu použitého šatstva na území mestskej časti Bratislava-Ružinov
 3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ..../2019 zo dňa .... 2019 o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov
 4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. .../2019 zo dňa .... 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 13/2013 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava-Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov a iných finančných príspevkov
 5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ..... /2019 z ............2019 o nájme bytov, ktorým sa určujú zásady prideľovania bytov vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Ružinov v bytovom dome na Vietnamskej 41 v Bratislave, a ktorým sa určuje doba nájmu v bytoch vo vlastníctve mesta Bratislavy zverených do správy mestskej časti a v obecných bytoch, ktoré sa nachádzajú v dome zverenom do správy mestskej časti
 6. Návrh na schválenie ÚPN-Z Trnávka – stred, zmeny a doplnky 01
 7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. .../2019 zo dňa ... 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 2/2015 zo dňa 17.02.2015, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny Trnávka – stred.
 8. Návrh – Dodatok č. 6 k Zmluve o komplexnom nájme majetku (Cultus Ružinov, a. s.)
 9. Vyhodnotenie prihlášok za stáleho člena Komisie mandátovej, legislatívno-právnej a kontroly (z radov občanov)
 10. Rôzne