Komisia mandátová, legislatívnoprávna a kontroly

Zasadnutie: 26.07.2019 o 14:00

Program

  1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov  č. ......./ 2019 zo dňa ........... 2019, ktorým sa zriaďuje Materská škola, Borodáčova 2 v Bratislave
  2. Návrh na schválenie Zmluvy o výpožičke uzatvorenej podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka a § 8 ods. 1, 2, 4 VZN 13/2012 o zásadách hospodárenia s majetkom