Komisia mandátová, legislatívnoprávna a kontroly

Zasadnutie: 24.06.2019 o 13:30

Program

  1. Otvorenie
  2. Záverečný účet a správa o hospodárení mestskej časti Bratislava-Ružinov za rok 2018
  3. Návrh na I. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2019
  4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ... /2019 zo dňa 25. júna 2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 10/2012 zo 14. februára 2012 Štatút účelových peňažných fondov mestskej časti Bratislava-Ružinov
  5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ......./ 2019 zo dňa ........... 2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 14/2016 zo dňa 13.12.2016 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Ružinov
  6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č....../2019 zo dňa ............. 2019, ktorým sa určuje výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v základných a materských školách
  7. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č...../2019 zo dňa ..........2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 21/2017 zo dňa 12.12.2017 o úhradách za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 25/2018 zo dňa 22. 05. 2018
  8. Návrh na schválenie nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nehnuteľného majetku v správe Materskej školy, Stálicová 2, 821 02 Bratislava
  9. Rokovací poriadok Komisie mandátovej, legislatívnoprávnej a kontroly 
  10. Rôzne