Komisia mandátová, legislatívnoprávna a kontroly

Zasadnutie: 04.11.2019 o 14:00

Program

  1. Otvorenie
  2. Návrh na 2. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2019
  3. Návrh na určenie sobášneho dňa, miesta a doby konania sobášnych obradov
  4. Rôzne

Doplňujúca informácia o zasadnutí

  • hlasovanie per rollam