Komisia mandátová, legislatívnoprávna a kontroly

Zasadnutie: 09.09.2019 o 13:30

Program

  1. Otvorenie
  2. Koncepcia rozvoja kapacít materských a základných škôl v mestskej časti Bratislava-Ružinov
  3. Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov za I. polrok 2019
  4. Zmluva o výpožičke uzatvorená podľa § 659 a násl. zákona 40/1964 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a § 8 4 Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 13/2012 z 15. mája 2012 o zásadách hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Ružinov a s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov (ďalej aj ako „zmluva“)
  5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ... /2019 zo dňa ...... 2019, ktorým sa zriaďuje Výdajná školská jedáleň, Banšelova 4, Bratislava
  6. Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov
  7. Rôzne