Komisia dopravy

Zasadnutie: 21.01.2020 o 15:00

Program

A. Materiály referátov Miestneho úradu
1. Návrh Všeobecne záväzného naradenia č. ................ zo dňa .... 2020, ktorý sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2015 zo dňa 22.09.2015 o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-Ružinov.
2. Návrh rozpočtu MČ Bratislava-Ružinov na roky 2020-2022 (Ing. Alena Lehotayová)

B. Podnety členov komisie
1. Zaraďovanie a evidencia nových investícií – fungovanie, rekonštrukcia, nové projekty – prizvaný PhDr. Vladimír Gašperák (podnet z poslednej KD)
2. Osvetlenie Hrachovej a Listovej ulice (Ing. Monika Ďurajková)
3. Ukľudnenie komunikácií Prievoz – pilotný projekt (Mgr. Peter Herceg)
4. Budovanie garážových domov – začať na Trávnikoch (Mgr. Peter Herceg)
5. Koncepcia cyklotrás Trnávka – (Peter Herceg)
6. Dopravný prieskum ku parkovaniu a statickej doprave v Ružinove (Mgr. Peter Herceg)

C. Pondety občanov

D. Rôzne