Komisia dopravy

Zasadnutie: 03.12.2019 o 16:00

Program

A. Materiály referátov Miestneho úradu

  1. Návrh dopravného riešenia komunikácie Sabinovská
  2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č....../2019 zo dňa .....2019, o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov
  3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ... /2019 z 10. decembra 2019 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Ružinov
  4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ......./2019 zo dňa ......2019 o úhradách za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
  5. Návrh termínov konania Komisie dopravy na rok 2020

B. Podnety členov komisie

  1. Zavedenie prehľadu a kontroly plnenia uznesení Komisie dopravy (predseda komisie dopravy)

C. Pondety občanov

  1. Riešenie odvodnenia zaplavovaného chodníka Šándorova na Pošni – podnet vedenia Gymnázia I. Horvátha (riaditeľka Eva Stanková a predseda KD)

D. Rôzne