Komisia dopravy

Zasadnutie: 16.09.2019 o 16:00

Program

 1. OTVORENIE
 2. MATERIÁLY MiÚ a Návrhy VZN
  2.1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. .../2019 zo dňa ...2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 21/2017 zo dňa 12.12.2017 o úhradách za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 25/2018 zo dňa 22.05.2018
  2.2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. .../ 2019 zo dňa ...2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 14/2016 zo dňa 13.12.2016 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Ružinov.
  2.3. na prehľad lokalít, v ktorých sú umiestnené garáže na pozemkoch vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, zverené do správy MČ Bratislava-Ružinov – k. ú. Nivy, Ružinov, Trnávka
  2.4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. .../2019 zo dňa ....2019, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov
  2.5. Návrh na prevod pozemku pod garážou registra KN – C, parc.č. 15675/92,k. ú. Ružinov, nachádzajúceho sa na Sputnikovej ulici, ktorý je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, zverený do správy MČ Bratislava-Ružinov, do vlastníctva majiteľa garáže, situovanej na predmetnom pozemku podľa § 9a ods. 8 písm.b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
  2.6. Záverečný účet a 1. zmena rozpočtu 2019
  2.7. Návrh na prehľad lokalít, v ktorých sú umiestnené garáže na pozemkoch vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, zverené do správy MČ Bratislava-Ružinov – k. ú. Nivy, Ružinov, Trnávka (materiál do zastupiteľstva)
 3. PODNETY OBČANOVA POSLANCOV
  3.1. 500 bytov a Dulovo námestie – projekt cyklotrasy
  3.2. Polárna a Súmračná - Riešenie dopravnej situácie
  3.3. Rosum a Štrkovecké jazero – prechod pre chodcov
  3.4. Ružinovská ul. východ – dopravné riešenie okolo konečnej električiek pre Magistrát
  3.5. Chlumeckého a Exnárova – dopravné opatrenia a uvoľnenie križovatky, neblokovanie chodníka
  3.6. Ružinovská a Záhradnícka – hlavná cyklotrasa, opätovná požiadavka DK na Magistrát
  3.7. ZŠ Mierová – dorpavná obslužnosť – krátkodobé parkovanie pre rodičov
 4. PRÍSPEVKY
  4.1. Malé pálenisko - Podklad k zastávke MHD
  4.2. LILUM, s.r.o. - v súvislosti s plánovanou kolaudáciou Bytového domu LILUM, s.r.o., ulica Na piesku v Ružinove, si Vás dovoľujeme požiadať o osobné stretnutie s pánom starostom.
 5. VÝBER KANDIDÁTOV – z občanov za členov komisie
 6. TERMÍN ZASADANÍ Komisie dopravy na ďalšie obdobie
 7. REKONŠTRUKCIE KOMUNIKÁCIÍ A BUDOVANIE PARKOVÍSK návrhy poslancov