Miestne zastupiteľstvo (2010-2014)

Zasadnutie: 11.12.2012

Program

 1. Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu
 2. Návrh na schválenie podmienok Rámcovej zmluvy na zabezpečovanie verejno-prospešných služieb spoločnosťou Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a. s.
  Predkladá: zástupca starostu Ing. Sloboda
 3. Návrh na nájom hnuteľného a nehnuteľného majetku v správe i vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava - Ružinov Ružinovskému podniku verejno-prospešných služieb, a. s., so sídlom Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava 2, IČO 35 828 064 formou zmluvy o komplexnom nájme majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  Predkladá: zástupca starostu Ing. Sloboda
 4. Návrh na zníženie nájomného vyplývajúceho zo Zmluvy o komplexnom nájme majetku zo dňa 01. 01. 2003 v znení neskorších dodatkov uzatvorenej medzi Mestskou časťou Bratislava - Ružinov a Ružinovským podnikom verejno-prospešných služieb, a. s. , za rok 2012 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  Predkladá: zástupca starostu Ing. Sloboda
 5. Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Ružinov na roky 2013 - 2015
  Predkladá: starosta
 6. Návrh na rozpočtové opatrenie k schválenému rozpočtu mestskej časti na rok 2012
  Predkladá: starosta
  materiál bude predložený na rokovanie MZ
 7. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy - miera solidarity
  Predkladá: starosta
 8. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy - rozdelenie pôsobnosti v oblasti veterinárnej starostlivosti
  Predkladá: starosta
 9. Návrh Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Ružinov
  Predkladá: starosta
 10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov č. .../2012 o určení školských obvodov základných škôl, ktorých zriaďovateľom je Mestská časť Bratislava - Ružinov
  Predkladá: starosta
 11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov č. ... /2012 o miestnych daniach na území Mestskej časti Bratislava - Ružinov
  Predkladá: prednostka
 12. Návrh na určenie termínov zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady na rok 2013
  Predkladá: prednostka
 13. Návrh na prenájom nebytového priestoru Mesačná 12 - Depaul Slovensko z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  Predkladá: zástupca starostu Ing. Sloboda
 14. Návrh na prevod pravej časti nebytového priestoru č. 901, nachádzajúceho sa v bytovom dome súpisné číslo 692 na ulici Trenčianska 30 v Bratislave
  Predkladá: zástupca starostu Ing. Sloboda
 15. Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia MZ č. 553/XL/2010 z dôvodu zníženia nájomného za užívanie pozemku pod garážou z titulu držiteľa preukazu ŤZP, ŤZP/S
  Predkladá: prednostka
 16. Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností - pozemkov, kat. úz. Trnávka, parc. č. 22105/4, druh pozemku: záhrady o výmere 95 m², parc. č. 22105/9 o výmere 28 m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, do vlastníctva Milan Baľo a Anna Baľová, bytom Spoločenská 11, 821 04 Bratislava 2
  Predkladá: prednostka
 17. Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľnosti - pozemku, kat. úz. Trnávka, parc. č. 17015/165, druh pozemku: záhrady o výmere 61 m², do vlastníctva František Demovič, Rádiová 37, 821 04 Bratislava 2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  Predkladá: prednostka
 18. Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností - pozemkov registra „C", kat. úz. Trnávka, parc. č. 15108/1, 15108/2, 15108/3, 15096/238, 15096/245, do vlastníctva spoločnosti Polyklima, s. r. o., 316 Štvrtok na Ostrove 930 40, za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod stavbami, vrátane priľahlých pozemkov
  Predkladá: prednostka
 19. Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností - pozemkov parc. č. 16916, 16918/1, kat. úz. Trnávka, podľa ust. § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 1381991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, za účelom užívania stavby kotolne č. s. 399 postavenej na parcele č. 16918/1, pre spoločnosť XL four, s. r. o., Štúrova 12, 811 02 Bratislava l
  Predkladá: prednostka
 20. Návrh pravidiel kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy Mestskej časti Bratislava - Ružinov
  Predkladá: miestny kontrolór
 21. Návrh rámcového plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava - Ružinov na 1. polrok 2013
  Predkladá: miestny kontrolór
 22. Návrh grantového programu - výzva Mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2013
  Predkladá: PaedDr. Barancová, poslankyňa
 23. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva
  Predkladá: prednostka
 24. Interpelácie
 25. Rôzne

Informatívne materiály:

 1. Informácia návrhu riešenia na vysporiadanie priestorov Základnej umeleckej školy, Exnárova 6, Bratislava a Materskej školy, Bancíkovej 2, Bratislava
  Predkladá: starosta
 2. Informatívna správa s porovnaním dosiahnutých výsledkov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava - Ružinov za školský rok 2011/2012
  Predkladá: prednostka
 3. Informatívna správa s porovnaním dosiahnutých výsledkov materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava - Ružinov za školský rok 2011/2012
  Predkladá: prednostka
 4. Informatívna správa o plnení harmonogramu predpokladaných termínov územných plánov zón MČ Bratislava - Ružinov
  Predkladá: prednostka
 5. Informatívna správa o činnosti MR
  Predkladá: prednostka

Hlasovania

Záznam zasadnutia