Miestne zastupiteľstvo (2010-2014)

Zasadnutie: 29.10.2013

Program

 1. Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu
 2. Trasovanie ropovodu Schwechat - Bratislava cez územie v Mestskej časti Bratislava - Ružinov
  Predkladá: prednostka
 3. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Ružinov za školský rok 2012/2013
  Predkladajú: riaditeľky MŠ
 4. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Ružinov za školský rok 2012/2013
  Predkladajú: riaditeľky a riaditelia ZŠ
 5. Návrh Návrh Dodatku štatútu hlavného mesta SR Bratislavy
  Predkladá: starosta
 6. Stanovisko MZ k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy - deľba pôsobností v oblasti pozemných komunikácií
  Predkladá: starosta
 7. Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa určuje lehota na prijatie rozhodnutia primátora hlavného mesta vo veciach uvedených v č. 9 ods. 6 písm. f) tohto štatútu
  Predkladá: starosta
 8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov č. …../2013 zo dňa 29. októbra 2013, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Ružinov č. 25/2012 zo dňa 11. decembra 2012 o určení školských obvodov Základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Ružinov
  Predkladá: starosta
 9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov č. ....../2013 zo dňa 29. októbra 2013, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2011 zo dňa 08. 11. 2011 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území Mestskej časti Bratislava - Ružinov, v znení zmien a doplnení vykonaných všeobecne záväzným nariadením č. 16/2012 a všeobecne záväzným nariadením č. 27/2013
  Predkladá: starosta
 10. Návrh na 4. zmenu rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2013
  Predkladá: starosta
 11. Správa zrevitalizovaných športových areálov
  Predkladá: prednostka
 12. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru - Prenájom nebytového priestoru v objekte Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Ružinov, na Mierovej ul. č. 21 v Bratislave, v časti A, o výmere 70 m2 , parcelné číslo 805/2, zapísanej na LV č. 3841, k. ú. Ružinov, obec Bratislava - mestská časť Ružinov, súpisné číslo 288
  Predkladá: prednostka
 13. Správa o výsledku kontroly výkonu akcionárskych práv a nakladania s prenajatým majetkom MČ Bratislava - Ružinov v RP VPS, a. s. Mlynské luhy 9, 821 05 Bratislava
  Predkladá: miestny kontrolór
 14. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva
  Predkladá: prednostka
 15. Interpelácie
 16. Rôzne

Informatívne materiály:

 1. Informácia o dodržiavaní zákona č. 25/2006 Z. z. O verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a VZN č. 13/2012 Mestskej časti Bratislava - Ružinov o zásadách hospodárenia s majetkom za I. polrok 2013
  Predkladajú: riaditelia organizácií
 2. Informácia o prijímaní, evidovaní a vybavovaní sťažností za I. polrok 2013 v jednotlivých organizáciách zriadených MZ
  Predkladajú: riaditelia organizácií
 3. Informatívna správa o plnení harmonogramu predpokladaných termínov územných plánov zón MČ Bratislava - Ružinov
  Predkladá: prednostka
 4. Informácia o realizácii rekonštrukcie parku A. Hlinku
  Predkladá: prednostka
 5. Informatívna správa o činnosti MR
  Predkladá: prednostka

 

Hlasovania

Záznam zasadnutia