Miestne zastupiteľstvo (2010-2014)

Zasadnutie: 04.02.2014

Program

 1. Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu
 2. Bezpečnostná situácia v Mestskej časti Bratislava - Ružinov za rok 2013 (ústne)
  Predkladá: riaditeľ OR PZ Bratislava II
 3. Správa o výsledkoch práce a činnosti Okrskovej stanice MsP Bratislava - Ružinov v MČ Bratislava - Ružinov za obdobie od 01.01. 2013 do 31.12. 2013
  Predkladá: veliteľ OS MsP Bratislava - Ružinov
 4. Návrh na vyradenie dlhodobého hmotného majetku ZŠ Nevädzová 2, Bratislava, v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava - Ružinov
  Predkladá: riaditeľ ZŠ Nevädzová
 5. Záväzok Mestskej časti Bratislava - Ružinov k vyriešeniu priestorových problémov
  Predkladá: starosta
 6. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na zastavanom pozemku parcela č. 11233/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 365 m2 , parcela č. 11233/1 , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 356 m2 , parcela č. 11233/3 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 365 m2, bytovým domom Trnavská cesta 12, 14, 16, súpisné č. 154 v Bratislave, katastrálne územie Nivy, obec Bratislava - m. č. Ružinov, okres Bratislava II v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
  Predkladá: V. Sloboda, zástupca starostu
 7. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na priľahlom pozemku parcela č. 9700/1, druh pozemku: záhrady o výmere 249 m2 , katastrálne územie Nivy vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava v správe Mestskej časti Bratislava - Ružinov, zapísanom na LV č. 4074, okres Bratislava II, obec BA - m.č. Ružinov, katastrálne územie Nivy k bytovému domu Trenčianska 14, súpisné č. 680 v Bratislave v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
  Predkladá: V. Sloboda, zástupca starostu
 8. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku evidovaného ako parcela registra „C" parcela č. 15228/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria bytovým domom Prešovská 49, Na paši 13, 15 súpisné č. 56 v Bratislave, k. ú. Ružinov, obec Bratislava - m. č. Ružinov, okres Bratislava II do vlastníctva vlastníkov bytov a garáží v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
  Predkladá: V. Sloboda, zástupca starostu
 9. Návrh na prevod vlastníckeho práva ,nehnuteľností - pozemkov registra „C", kat. úz. Trnávka, parc. č. ,15108/1, 15108/2, 15108/3, 15096/238, 15096/245, do vlastníctva spoločnosti Polyklima, s. r.o., 316 Štvrtok na Ostrove 930 10, za účelom majetkoprávneho usporiadania pozemkov pod stavbami, vrátane priľahlých pozemkov
  Predkladá: prednostka
 10. Správa o výsledku kontroly plnenia prijatých opatrení na nápravu nedostatkov zistených ostatnou kontrolou v ZŠ Ostredkova 14
  Predkladá: miestny kontrolór
 11. Návrh rámcového plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava - Ružinov na 1. polrok 2014
  Predkladá: miestny kontrolór
 12. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva
  Predkladá: prednostka
 13. Interpelácie
 14. Rôzne

Informatívne materiály:

 1. Predbežná informácia o hospodárení spoločnosti za IV. štvrťrok 2013
  Predkladá: riaditeľ RP V-PS
 2. Informácia o plnení harmonogramu obstarávania územných plánov zón MČ Bratislava - Ružinov
  Predkladá: prednostka
 3. Správa o súdnych konaniach so spoločnosťou Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., so sídlom Prešovská 48, 826 46 Bratislava, identifikačné číslo 35 850 370
  Predkladá: prednostka
 4. Informatívna správa o činnosti MR
  Predkladá: prednostka

Hlasovania

Záznam zasadnutia