Komisia finančná a podnikateľských činností

Zasadnutie: 22.01.2020 o 15:00

Program

  1. Otvorenie
  2. Návrh na schválenie zmeny Stanov spoločnosti CULTUS Ružinov, a.s., so sídlom Ružinovská 28,820 09 Bratislava, identifikačné číslo 35 874 686.
  3. Návrh na schválenie zmeny Stanov spoločnosti Ružinovský podnik verejno - prospešných služieb, a.s., so sídlom Mlynsk6 Luhy 19, 821 05 Bratislava, identifikačné číslo 35 828 0644.
  4. Návrh rozpočtu MČ Bratislava-Ružinov na roky 2020 – 2022.
  5. Návrh Všeobecne záväzného naradenia č. ................ zo dňa .... 2020, ktorý sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2015 zo dňa 22.09.2015 o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava -Ružinov.
  6. Informácia „ TVR a RE – možnosti efektívnejšieho spravovania"
  7. Návrh Zriadenie a prevádzkovanie elektronickej komunikačnej siete - optická prípojka v areáli Vietnamská
  8. Návrh na úpravu podmienok nájmu nebytového priestoru č. 1 v hospodárskom bloku Mesačná č. 12 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
  9. Rôzne