Komisia finančná a podnikateľských činností

Zasadnutie: 04.12.2019 o 16:00

Program

  1. Otvorenie
  2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ......./2019 zo dňa ......2019 o úhradách za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa.
  3. Návrh Dodatku č. 2 k Rámcovej zmluve zo dňa 13.3.2013 uzatvorenej medzi Mestskou časťou Bratislava-Ružinov a RP VPS a.s.
  4. Návrh na nájom nebytového priestoru v budove Banšelova 4, súpisné číslo 3988, v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  5. Výpožička hnuteľného majetku
  6. Návrh VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ... /2019z 10. decembra 2019 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Ružinov
  7. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č ............... / 2019 zo dňa ........ 2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov
  8. Rôzne