Dotačná komisia

Zasadnutie: 03.12.2019 o 15:00

Program

  1. Otvorenie
  2. Návrh - VZN o  úhradách za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
  3. VZN o poskytovaní dotácií
  4. Rekapitulácia roku 2019 z pohľadu grantového programu – podnety na vylepšenie do budúcna
  5. Štatút
  6. Rôzne
  7. Záver