Komisia školstva, kultúry a športu

Zasadnutie: 02.12.2019 o 14:30

Program

  1. Otvorenie, privítanie členov komisie
  2. Návrh na odvolanie riaditeľky Knižnice Ružinov, príspevkovej organizácie so sídlom Tomášikova 25, 821 01 Bratislava, z funkcie riaditeľky
  3. Návrh na menovanie do funkcie riaditeľky Knižnice Ružinov, príspevkovej organizácie so sídlom Tomášikova 25, 821 01 Bratislava
  4. Návrh VZN MČ Bratislava-Ružinov č. ...../2019 zo dňa ......2019 o miestnych daniach na území MČ Bratislava-Ružinov
  5. Návrh VZN MČ Bratislava-Ružinov č. ...../2019 zo dňa ......2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu MČ Bratislava-Ružinov
  6. Návrh VZN MČ Bratislava-Ružinov č. ........./2019 zo dňa ..........2019 o úhradách za poskytovanie služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
  7. Návrh na nájom nebytového priestoru v budove Banšelova 4, súpisné číslo 3988 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  8. Rôzne
  9. Záver