Komisia územného plánovania a životného prostredia

Zasadnutie: 04.11.2019 o 16:00

Program

1. Prehľad o plnení uznesení, stanovísk a požiadaviek Komisie

A. Územnoplánovacia dokumentácia: Územné plány zón
1. Informatívny materiál: prehľad o stave pripravovaných územných plánoch zón – tabuľka a informácia o pripravovaných stavebných uzáverách
2. Územný plán zóny Zlaté piesky, záhradkárska osada – vyhodnotenie stanovísk a pripomienok k oznámeniu o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie
3. Spolupráca s FA STU – spracovaný aplikovaný výskum s problematikou urbanistického riešenia územia „Bratislava-Ružinov, východ – obytná zóna" a výber lokality pre ďalšie spracovanie
4. Územný plán zóny Prievoz – východ – prieskumy a rozbory
5. Územný plán zóny Prievoz – západ – prieskumy a rozbory

B. Materiály referátov Miestneho úradu
1. Návrh na 2. Zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2019
2. Návrh na prevod pozemkov pod garážami a priľahlých pozemkov ku garážam na Borodáčovej – Ondrejovovej ulici
3. Návrh na prevod pozemkov v lokalite ulíc Bajkalská, Mlynské nivy za účelom majetkovoprávneho usporiadania stavby „Športový areál TJ Doprastav, Mlynské nivy"

C. Investičné zámery
1. „Bytový dom a apartmánový dom Sedmokrásky" – dokumentácia pre územné rozhodnutie
2. „Multifunkčné zábavné centrum" Pharos Bratislava
3. Projekt Eurovea 2 – verejné priestory

D. Podnety
D.1 Podnety od občanov
1. Výrub stromu na Mierovej ulici
2. Výrub stromu v Starom Ružinove na Palkovičovej ulici

D.2 Návrhy a podnety členov komisie

E. Materiály Miestnej rady

F. Rôzne