Komisia finančná a podnikateľských činností

Zasadnutie: 09.10.2019 o 16:00

Program

  1. Otvorenie
  2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava -Ružinov č. ......./ 2019 zo dňa ........... 2019, o zriadení Základnej školy s materskou školou, Borodáčova 2, Bratislava a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava -Ružinov č. 25/2012 zo dňa 11. decembra 2012 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava -Ružinov v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava -Ružinov č. 32/2013 zo dňa 29. októbra 2013
  3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava -Ružinov č. ......./ 2019 zo dňa ........... 2019, o zrušení Základnej školy, Borodáčova 2, Bratislava
  4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava -Ružinov č. ......./ 2019 zo dňa ........... 2019, o zrušení Materskej školy, Borodáčova 2, Bratislava 4.
  5. Návrh VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA mestskej časti Bratislava -Ružinov č. ... /2019z .......... 2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Ružinov
  6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava -Ružinov č. .../2019 z ... 2019 o ochrane verejného poriadku v súvislosti s prevádzkovaním niektorých prevádzkarní na území mestskej časti Bratislava -Ružinov
  7. Rôzne