Komisia územného plánovania a životného prostredia

Zasadnutie: 07.10.2019 o 16:00

Program

 1. Prehľad o plnení uznesení, stanovísk a požiadaviek Komisie

 A. Územnoplánovacia dokumentácia: Územné plány zón

 1. Informatívny materiál: prehľad o stave pripravovaných územných plánoch zón – tabuľka a informácia o pripravovaných stavebných uzáverách

 B. Materiály referátov Miestneho úradu          

 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. .../2019 z ....... 2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Ružinov
 2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. .../2019 z ... októbra 2019 o ochrane verejného poriadku v súvislosti s prevádzkovaním niektorých prevádzkarní na území mestskej časti  Bratislava-Ružinov
 3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. .../2019 z ... októbra 2019 o zrušení Materskej školy, Borodáčova 2, Bratislava
 4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. .../2019 z ... októbra 2019
  o zrušení Základnej školy, Borodáčova 2, Bratislava
 5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. .../2019 z ... októbra 2019
  o zriadení Základnej školy s materskou školou, Borodáčova 2, Bratislava
 6. Správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti  Ružinovský podnik verejnoprospešných služieb, a.s. za rok 2018
 7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. .../2019 zo dňa ... 2019 o poskytovaní komunitných a rozvojových dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov

C. Investičné zámery

 1. Projekt Eurovea 2 – verejné priestory

D. Podnety
D.1 Podnety od občanov

 1. Problém trávnikov, živých plotov v Prievoze

D.2 Návrhy a podnety členov komisie
E. Materiály Miestnej rady

 1. Výsadba stromov – starostlivosť o stromy, zavlažovacie vaky
 2. Pasportizácia všetkých detských ihrísk – aktuálny stav a plán a zverovanie pozemkov

F.  Rôzne