Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia - grantová komisia

Zasadnutie: 24.06.2019 o 14:00

Program

  1. Otvorenie
  2. Prerokovanie navrhnutých zmien VZN
  3. Výjazdová komisia počas letných prázdnin
  4. Harmonogram zasadnutí GK na druhý polrok
  5. Rôzne
  6. Záver