Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia - grantová komisia

Zasadnutie: 11.06.2019 o 14:00

Program

  1. Otvorenie
  2. Podnety na prerokovanie GK od prijímateľov
  3. Predstavenie aplikácie eGranty a Hlas občanov
  4. Prerokovanie navrhnutých zmien VZN
  5. Výjazdová komisia počas letných prázdnin
  6. Harmonogram zasadnutí GK na druhý polrok
  7. Rôzne
  8. Záver