Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia - grantová komisia

Zasadnutie: 14.05.2019 o 14:00

Program

  1. Otvorenie
  2. Súčasný stav spracovania grantov (zmluvy, vyplatenie pridelených finančných prostriedkov....)
  3. Návrhy na zmenu dotačnej a grantovej politiky
  4. Ponuka v rámci OP Efektívna verejná správa
  5. Rôzne
  6. Záver