Dotačná komisia

Zasadnutie: 19.03.2019 o 16:00

Program

  1. Zhodnotenie priebehu predkladania žiadostí o grant, aktuálny stav predstaví tajomníčka.
  2. Odsúhlasenie si štatútu grantovej komisie.
  3. Odsúhlasenie si hodnotiaceho hárku.
  4. Odsúhlasenie si záverečnej správy.
  5. Určenie pravidiel a kritérií na poskytovanie dotácií.
  6. Rôzne.
  7. Záver.