Dotačná komisia

Zasadnutie: 12.02.2019 o 16:00

Program

 1. Otvorenie
  Voľba podpredsedu komisie
  Usmernenie ohľadom žiadostí o dotáciu z predchádzajúceho obdobia od starostu Ružinova
 1. Stav vyúčtovania grantov 2018 (v prílohe e-mailu)
 2. Diskusia o návrhu vytvoriť Všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Ružinov o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov
 3. Priority Výzvy grantového programu
 4. Vysvetlenie procesu a mechanizmu grantového programu
 5. Mzda ako oprávnený  výdavok
 6. Štatút  komisie - zaslaný bude dodatočne po úprave a konzultácii s právnikom
 7. Návrh VÝZVY a UZNESENIA
  - časový harmonogram výzvy
  - návrh žiadostí o grant
  - stanovenie maximálnej a minimálnej výšky poskytovaného grantu
  - návrh hodnotiaceho hárku
  - návrh hárku k záverečnej správe spolu s hodnotením výsledku projektu (vypracuje predsedníčka komisie, zaslaný bude dodatočne)
 1. Návrh harmonogramu stretnutí grantovej komisie
 2. Rôzne
  - pripomienkovanie zápisnice
  - podpisovanie zápisnice
  - zasadnutie komisie (verejné/neverejné)
 1. Záver