Miestne zastupiteľstvo (2010-2014)

Zasadnutie: 23.09.2014

Program

 1. Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu
 2. Bezpečnostná situácia v Mestskej časti Bratislava - Ružinov za I. polrok 2014
  Predkladá: riaditeľ OR PZ Bratislava II (ústne)
 3. Správa o výsledkoch práce a činnosti Okrskovej stanice MsP Bratislava - Ružinov za obdobie od 01. 01. 2014 do 30. 06. 2014
  Predkladá: veliteľ OS MsP Bratislava - Ružinov
 4. Rozbor činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov za I. polrok 2014
  Predkladá: riaditeľka DD
 5. Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za I. polrok 2014
  Predkladá: riaditeľka RDS
 6. Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov za I. polrok 2014
  Predkladá: riaditeľka Knižnice Ružinov
 7. Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského športového klubu za I. polrok 2014
  Predkladá: poverená riaditeľka RŠK
 8. Správa o plnení rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Ružinov za I. polrok 2014
  Predkladá: starosta
 9. Návrh na delegovanie zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ Nevädzová 2, do Rady školy pri ZŠ Mierová 46 a do Rady školy pri MŠ Pivonkova 9, nadväznosti na vzdanie sa členstva v uvedených radách škôl
  Predkladá: starosta
 10. Návrh na stanovenie platu starostovi Mestskej časti Bratislava - Ružinov Ing. Dušanovi Pekárovi
  Predkladá: zástupca starostu, Ing. Sloboda
 11. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu mestskej časti na funkčné obdobie rokov 2014 - 2018
  Predkladá: starosta
 12. Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľnosti - pozemku v katastrálnom území Nivy parc. č. 15145/5 ostatné plochy o výmere 16 m2, do vlastníctva Ing. Andreja Nováka, Magurská 29, 831 01 Bratislava z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  Predkladá: prednostka
 13. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru - garáže č. 2-022, suterén, v bytovom dome na Mierovej 167/A,B,C v Bratislave, vchod Mierová, o výmere podlahovej plochy 15,32 m2, parc. č. 1957/3, zapísanej na liste vlastníctva číslo 4765, kat. úz. Ružinov, obec Bratislava - MČ Ružinov
  Predkladá: zástupca starostu, Ing. Sloboda
 14. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie zmluvy o nájme bloku E Viacúčelového areálu na Vietnamskej v Bratislave, súpisné číslo II.15890, orientačné č. 43 s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie
  Predkladá: zástupca starostu, Ing. Sloboda
 15. Návrh na vrátenie pozemku registra „C" parc. č. 10566/8 - ostatné plochy o výmere 4640 m2, kat. úz. Nivy, evidovaného na LV č. 1, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Ružinov Protokolom č. 24 zo dňa 30. 09. 1991, ktorý je na základe Zmluvy o komplexnom nájme majetku zo dňa 20. 12. 2012 v nájme Ružinovského podniku verejno-prospešných služieb, a. s., Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava, do priamej správy Hlavného mesta SR Bratislavy
  Predkladá: prednostka
 16. Návrh na prenájom nebytového priestoru v objekte Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Ružinov, na Mierovej 21 v Bratislave, v časti C, o výmere 320,16 m2, parc. č. 805/2, zapísanej na LV č. 3841, kat. úz Ružinov, obec Bratislava - mestská časť Ružinov, súpisné č. 288 z dôvodu osobitného zreteľa
  Predkladá: prednostka
 17. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom priestorov časti prízemia a 3. poschodia na ZŠ Borodáčova
  Predkladá: riaditeľka ZŠ Borodáčova
 18. Plán práce na II. polrok 2014
  Predkladá: miestny kontrolór
 19. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva
  Predkladá: prednostka
 20. Interpelácie
 21. Rôzne

Informatívne materiály:

 1. Informácia o hospodárení spoločnosti CULTUS, a. s., RPV-PS, a.s. a TVR a RE, s. r. o. za I. polrok 2014
  Predkladajú: riaditelia CULTUSU, a.s., RPV-PS, a.s. a konateľ TVR a RE, s.r.o.
 2. Informácia o dodržiavaní zákona č. 25/2006 Z. z. O verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a VZN č. 13/2012 Mestskej časti Bratislava - Ružinov o zásadách hospodárenia s majetkom za I. polrok 2014
  Predkladajú: riaditelia organizácií
 3. Informácia o prijímaní, evidovaní a vybavovaní sťažností za I. polrok 2014 v jednotlivých organizáciách zriadených MZ
  Predkladajú: riaditelia organizácií
 4. Informácia o činnosti útvaru miestneho kontrolóra za I. polrok 2014
  Predkladá: miestny kontrolór
 5. Informácia o prijímaní, evidovaní a vybavovaní sťažností za I. polrok 2014
  Predkladá: miestny kontrolór
 6. Informatívna správa o plnení harmonogramu predpokladaných termínov územných plánov zón v MČ Bratislava - Ružinov
  Predkladá: prednostka
 7. Informatívna správa o činnosti MR
  Predkladá: prednostka

Hlasovania

Záznam zasadnutia