Miestne zastupiteľstvo (2010-2014)

Zasadnutie: 21.05.2013

Program

 1. Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu
 2. Vystúpenie hostí:
  Krstimir Pantic, zástupca riaditeľa, Kancelária pre Kosovo a Metohiju, Srbská republika
  Dragisa Vlaskovic, predseda obce Kosovska Mitrovica
  Dragan Popovic, koordinátor civilnej ochrany obce Kosovska Mitrovica
 3. Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nehnuteľného majetku v správe Ružinovského domova seniorov
  Predkladá: riaditeľka RDS
 4. Návrh na schválenie uzatvorenia Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve so Základnou umeleckou školou Exnárova 6, 821 03 Bratislava 2, v objekte prenajímateľa MŠ Bancíkovej 2, 821 03 Bratislava 2, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  Predkladá: riaditeľka MŠ Bancíkovej 2
 5. Návrh na prenájom nebytových priestorov v pavilóne A Základnej školy Pavla Marcelyho na Drieňovej ul. 16, 821 01 Bratislava pre Centrum voľného času Štefánikova 35, 811 04 Bratislava z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  Predkladá: riaditeľ ZŠ Drieňová 16
 6. Návrh na prenájom nebytových priestorov v pavilóne A Základnej školy Pavla Marcelyho na Drieňovej ul. 6, 821 01 Bratislava pre Základnú umeleckú školu Exnárova 6, 821 03 Bratislava z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  Predkladá: riaditeľ ZŠ Drieňová 16
 7. Návrh na prenájom nebytových priestorov v pavilóne A Základnej školy Pavla Marcelyho na Drieňovej ul. 6, 821 01 Bratislava pre Súkromnú základnú umeleckú školu Prokofievova 5, 851 01 Bratislava, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  Predkladá: riaditeľ ZŠ Drieňová 16
 8. Návrh na prenájom nebytových priestorov v pavilóne A Základnej školy Ostredková 14, 821 02 Bratislava pre Základnú umeleckú školu Exnárova 6, 821 03 Bratislava, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  Predkladá: riaditeľka ZŠ Ostredková 14
 9. Návrh na prenájom nebytových priestorov v pavilóne A Základnej školy Ostredková 14, 821 02 Bratislava pre Súkromnú základnú umeleckú školu Prokofievova 5, 851 01 Bratislava, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  Predkladá: riaditeľka ZŠ Ostredková 14
 10. Návrh na prerokovanie protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislava II podľa § 22 ods. 1 písm. a) bodu 2 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov proti Všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava - Ružinov č. 5/2003 o pravidlách času predaja v obchode a času Prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava - Ružinov zo 16. 12. 2003
  materiál bude predložený v náhradnom termíne
 11. Návrh na 2. zmenu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Ružinov na rok 2013
  Predkladá: starosta
 12. Stanovisko MZ k využitiu grantových projektov spracovávajúcich farebnosť fasád pre potreby Mestskej časti Bartislava - Ružinov
  Predkladá: T. Tomášková, poslankyňa
 13. Správa o výsledku kontroly plnenia prijatých opatrení na nápravu nedostatkov zistených ostatnou kontrolou a následná finančná kontrola v MŠ Piesočná
  Predkladá: miestny kontrolór
 14. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva
  Predkladá: prednostka
 15. Interpelácie
 16. Rôzne

Informatívne materiály:

 1. Informatívna správa o plnení harmonogramu predpokladaných termínov územných plánov zón MČ Bratislava - Ružinov
  Predkladá: prednostka
 2. Informatívna správa o zaraďovaní elokovaných pracovísk do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky k 30. 06. 2013
  Predkladá: prednostka
 3. Informatívna správa o hospodárení spoločnosti CULTUS, a. s. a TVR a RE, s. r. o. za rok 2012
  Predkladajú: riaditeľka CULTUS, a. s. a konateľ TVR a RE, s. r. o.
 4. Právna analýza revitalizácie školských areálov, ktoré nie sú v správe mestskej časti
  Predkladá: prednostka
 5. Analýza umiestňovania detí do materských škôl
  Predkladá: prednostka
 6. Informatívna správa o činnosti MR
  Predkladá: prednostka

Hlasovania

Záznam zasadnutia