Miestne zastupiteľstvo (2010-2014)

Zasadnutie: 17.09.2013

Program

 1. Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu
 2. Bezpečnostná situácia v Mestskej časti Bratislava - Ružinov za I. polrok 2013
  Predkladá: riaditeľ OR PZ Bratislava II (ústne)
 3. Správa o výsledkoch práce a činnosti Okrskovej stanice MsP Bratislava - Ružinov za obdobie od 01. 01. 2013 do 30. 06. 2013
  Predkladá: veliteľ OS MsP Bratislava - Ružinov
 4. Rozbor činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov za I. polrok 2013
  Predkladá: riaditeľka DD
 5. Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za I. polrok 2013
  Predkladá: riaditeľka RDS
 6. Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov za I. polrok 2013
  Predkladá: riaditeľka Knižnice Ružinov
 7. Rozbor činnosti a hospodárenia organizácie Ružinovský športový klub za I. polrok 2013
  Predkladá: poverená riaditeľka RŠK
 8. Štatút denného centra seniorov v Mestskej časti Bratislava - Ružinov
  Predkladá: V. Sloboda, zástupca starostu
 9. Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľnosti - pozemkov pod garážami, parc. č. 15096/26, 15096/68, 15096/69, k. ú. Trnávka, vo vlastníctve hl. m. SR Bratislavy, zverených do správy MČ Bratislava - Ružinov, do vlastníctva manželov Ing. Zbyhněv Stebel a PharmDr. Jana Steblová
  Predkladá: prednostka
 10. Návrh na prenájom časti nehnuteľnosti - pozemku, v kat. úz. Nivy, parc. č. 10448 o výmere 18 m2, zastavané plochy a nádvoria podnikateľovi Róbertovi Šarníkovi, bytom Jasovská 3128/19, 851 01 Bratislava, IČO: 45476047 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  Predkladá: prednostka
 11. Návrh na prenájom časti nehnuteľností - pozemkov, v kat. úz. Ružinov, časť parc. č. 1207/13, časť, parc. č. 15681/2 a v kat. úz. Trnávka časť parc. č. 22220/5 pre spoločnosť BILLA REALITY SLOVENSKO, spol s.r.o. so sídlom Bajkalská 19/A , 821 02 Bratislava, IČO: 35737948 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  Predkladá: prednostka
 12. Návrh na voľbu prísediacich na Okresnom súde Bratislava II na funkčné obdobie 2014 - 2017
  Predkladá: starosta
 13. Správa o plnení rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Ružinov za I. polrok 2013
  Predkladá: starosta
 14. Návrh na 3. zmenu rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2013
  Predkladá: starosta
 15. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru - garáže č. 2-022, suterén, v bytovom dome na ulici Mierová 167/A,B,C v Bratislave, vchod Mierová, o výmere podlahovej plochy 15,32 m2, parc. č. 1957/3, zapísanej na liste vlastníctva číslo 4765, k.ú Ružinov, obec Bratislava - mestská časť Ružinov
  Predkladá: prednostka
 16. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 4 nachádzajúceho sa v hospodárskom bloku Bachova 7 v Bratislave
  Predkladá: prednostka
 17. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 2 nachádzajúceho sa v hospodárskom bloku Bachova 9 v Bratislave
  Predkladá: prednostka
 18. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 3 nachádzajúceho sa v hospodárskom bloku Mesačná 10 v Bratislave
  Predkladá: prednostka
 19. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 5 nachádzajúceho sa v hospodárskom bloku Mesačná 10 v Bratislave
  Predkladá: prednostka
 20. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 6 nachádzajúceho sa v hospodárskom bloku Mesačná 10 v Bratislave
  Predkladá: prednostka
 21. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 8 nachádzajúceho sa v hospodárskom bloku Mesačná 10 v Bratislave
  Predkladá: prednostka
 22. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 1 nachádzajúceho sa v hospodárskom bloku Mesačná 12 v Bratislave
  Predkladá: prednostka
 23. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 5 nachádzajúceho sa v hospodárskom bloku Rumančeková 14 v Bratislave
  Predkladá: prednostka
 24. Správa o výsledku kontroly personálnej a mzdovej agendy a kontroly nakladania s majetkom a finančnými prostriedkami v CULTUS Ružinov, a. s., Ružinovská 28, Bratislava
  Predkladá: miestny kontrolór
 25. Návrh Správy zrevitalizovaných športových areálov (materiál bude predložený v náhradnom termíne)
  Predkladá: prednostka
 26. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva
  Predkladá: prednostka
 27. Interpelácie
 28. Rôzne

Informatívne materiály:

 1. Informácia o hospodárení spoločnosti CULTUS, a. s. a TVR a RE, s. r. o. za I. polrok 2013
  Predkladajú: riaditeľka CULTUSu a. s. a konateľ TVR a RE, s. r.o.
 2. Informatívna správa o plnení harmonogramu predpokladaných termínov územných plánov zón v MČ Bratislava - Ružinov
  Predkladá: prednostka
 3. Informácia o činnosti útvaru miestneho kontrolóra za I. polrok 2013
  Predkladá: miestny kontrolór
 4. Informácia o prijímaní, evidovaní a vybavovaní sťažností za I. polrok 2013
  Predkladá: miestny kontrolór
 5. Informatívna správa o činnosti MR
  Predkladá: prednostka

 

Hlasovania

Záznam zasadnutia